Vecné dary

Informácie pre darcov:

 

Ste firma alebo jednotlivec a chcete finančne podporiť ľudí, deti, alebo rodiny so zdravotným postihnutím a tak im dať šancu, pomoc a nádej na lepší život?

Staňte sa Partnerom programu a dosiahnite úspech priamo s nami a s ľuďmi, ktorí ho potrebujú najviac. Každý človek si zaslúži mať príležitosť pre svoj rozvoj a kvalitný život, tým skôr, keď má vo svojom živote zložitú prekážku v podobe postihnutia, alebo poúrazového stavu.

O poskytnutí daru vám vystavíme doklad, vo forme písomnej zmluvy alebo potvrdenia o prijatí daru. Informácie o prijatí a použití daru zverejňujeme vo výročných, prípadne tlačových správach. Plne však rešpektujeme právo darcu zostať v anonymite.

Číslo účtu pre darovanie vecných darov:  5061378376/0900    IBAN: SK 8909000000005061378376

 

Pravidlá pre prijímanie darov

 

- Darovaním sa rozumie situácia, keď je obdarovaná organizácia a dar je prijatý.

- Darcom môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o oblasť veľmi citlivú, ktorá podlieha aj špecifickým požiadavkám niektorých zákonných noriem, sú stanovené tieto pravidlá, ktoré jasne vymedzujú spôsob nakladania s darmi v organizácii a sú záväzné pre všetkých zamestnancov organizácie.

Občania môžu darovať zariadeniu finančnú hotovosť :

    1. prevodom na bankový účet 5061378376/0900

    2. poštovou poukážkou na bankový účet 5061378376/0900

Osoby poverené prijímaním darov

Finančné dary za občianske združenie RENONA Help Association je oprávnený prijímať štatutár zariadenia, poprípade osoby poverené štatutárom k prevzatiu daru.

 

Darovacia zmluva

 

Štatutár zariadenia uzatvára s darcom Darovaciu zmluvu. Darovacia zmluva je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží darca a jedno obdarovaný. Darovaciu zmluvu podpisuje štatutár zariadenia a v zariadení je riadne vedená evidencia darovacích zmlúv, ktorá je označená podľa kalendárneho roku, v ktorom boli vyhotovené.

 

Darovacia zmluva musí mať správne náležitosti:

 

- Zmluvné strany

- Predmet zmluvy

- Výška daru

- Spôsob poskytnutia daru

- Účel použitia

 

Dôsledne sa dohliada na to, aby bol dar použitý k stanovenému účelu a nedošlo k jeho zneužitiu, príp. je osobne štatutárom alebo jeho zástupcom kontrolovaný. Po prijatí daru dôjde k poďakovaniu darcovi – buď v ústnej alebo písomnej forme. V prípade súhlasu darcu dôjde k prezentácii a oznámení o darovaní daru v časopise zariadenia súbežne s poďakovaním.

 

Záverečné ustanovenia

 

Pravidlá pre prijímanie darov v podmienkach občianskeho združenia RENONA Help Association nadobúdajú účinnosť dňom ich podpísania, ich zmena alebo zrušenie je v kompetencii štatutára zariadenia.

Ak máte vybranú konkrétnu osobu, ktorej chcete váš finančný dar darovať, prosím použite variabilný symbol, ktorý bol pacientovi priradený.

Všetky darované finančné prostriedky sú v 100% výške odovzdané pacientom!

 

Chcete požiadať o finančnú pomoc?

 

Chceme a vieme pomôcť, kde treba a kde je vôľa. Naším zámerom je dať zdravotne postihnutým šancu, pomoc a nádej na lepší život. Výsledky nás ženú vpred. „Tak prečo zostať stáť?“ Pridajte sa k nám a dosiahnite úspech priamo s nami a s ľuďmi, ktorí ho potrebujú najviac. Každý človek si zaslúži mať príležitosť pre svoj rozvoj a kvalitný život, tým skôr, keď má vo svojom živote zložitú prekážku v podobe postihnutia, alebo poúrazového stavu.

 

Pomoc poskytujeme:

 

- rodinám s mentálne a telesne postihnutými deťmi,

- telesne postihnutým ľudom a ľudom s poúrazovým stavom,

- sociálne znevýhodneným ľudom a deťom s telesným postihnutím.

 

O tlačivo Žiadosť o finančnú pomoc môžete požiadať aj priamo:

 

- poštou: Renona Help Association, Nová 842/95, 919 25 Šúrovce

- e-mailom: info@rha.sk

- telefonicky: +421 33 593 6453

Každému pacientovi, ktorý požiada o finančnú pomoc bude na sekretariáte RENONA Help Association do 7 dní priradený špeciálny variabilný symbol.

Číslo účtu pre VECNÉ DARY:

5061378376/0900

IBAN: SK 8909000000005061378376

Číslo účtu pre 2% Z DANE:

5061378894/0900

IBAN: SK 7109000000005061378894

 

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.