Číslo účtu pre VECNÉ DARY:

IBAN: SK 8909000000005061378376

Číslo účtu pre 2% Z DANE:

IBAN: SK 7109000000005061378894

 

Číslo účtu pre 2% Z DANE:

5061378894/0900

IBAN: SK 7109000000005061378894

 

Ako venovať 2% (3%) z dane

 

 

2% (3%) z daní môže darovať každý daňovník SR (či už fyzická osoba, alebo právnická osoba), podstatné je však dodržať podmienky stanovené zákonom. V daňovom priznaní je potrebné vyplniť identifikačné údaje organizácie, ktorej chceme 2% darovať. Ďalšou podmienkou je včas podať správne vyplnené daňové priznanie (najneskôr do 31. marca) a zaplatiť daň z príjmu.

 

Chcete zbierať 2% (3%) pre konkrétneho pacienta?

Chcete poukázať 2% (3%) ako zamestnanec?

Chcete poukázať 2% (3%) ako fyzická osoba (FO)?

Chcete poukázať 1% (2%) ako právnická osoba (PO)?

 

 

 

Chcete zbieraŤ 2% (3%) z daní pre konkrétneho pacienta?

 

Postupujte takto:

 

Oslovte týchto daňovníkov:

1) zamestnanec - osoba, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ, alebo…

2) fyzická osoba - daňové priznanie si podáva sama – napr. živnostníci, alebo osoby, ktoré si chcú podať daňové priznanie sami, alebo…

3) právnická osoba – napr. podniky a firmy

Vyzbierajte kópie všetkých potrebných dokumentov od všetkých subjektov, ktoré ste oslovili a zašlite nám ich, najneskôr do 31. 7. 2018.

 

A to buď:

1) poštou na adresu: Renona Help Association, Nová 842/95, 919 28 Šúrovce, alebo

2) osobne do Renona Help Association, Nová 842/95, 919 28 Šúrovce

 

POZOR: Kópie Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) sú akceptované len v prípade, ak sú opečiatkované daňovým úradom - kópie bez pečiatky daňového úradu sú bezpredmetné. Nezabudnite napísať, pre koho sú prostriedky z 2% určené (meno a priezvisko, príp. rodné číslo pacienta)!

 

Stále zostáva v platnosti, že kópie Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) sú akceptované len v prípade, ak sú opečiatkované daňovým úradom - kópie bez pečiatky daňového úradu sú bezpredmetné. Nezabudnite napísať, pre koho sú prostriedky z 2% určené (meno a priezvisko, príp. rodné číslo pacienta)! V zmysle ochrany osobných údajov daňovníka, budú tieto informácie prekryté (adresa, dátum narodenia, rodné číslo).

 

Pozn. Zbieranie 2% v Renona Help Association a ich následné použitie na rehabilitačnú liečbu v Renona Rehabilitation je absolútne bez akýchkoľvek sprostredkovateľských poplatkov.

 

Finančnú pomoc z 2% (3%) možno použiť na: 

1) rehabilitačný pobyt Renona Rehabilitation

2) ubytovanie a stravovanie v Renona Rehabilitation

 

Čerpanie finančných prostriedkov z daní za rok 2017, vyzbieraných v roku 2018 je možné od 25. 9. 2018 do 31. 12. 2019, nevyčerpané prostriedky na jednotlivých pacientov, budú použité pre ostatných pacientov v rovnakom termíne.

 

Vašimi 2% prispejete na sprístupnenie rehabilitačnej liečby slovenským pacientom v rehabilitačnom centre Renona. Ďakujeme!

 

 

 

Chcete poukázať 2% (3%) dane ako zamestnanec?

 

Postupujte takto:

 

Ak ste zamestnanec môžete sa rozhodnúť o darovaní svojich 2% (3%) do 30. apríla. Svojho zamestnávateľa požiadajte do 15. 2. 2018 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a následne o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane 2017, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%.

 

Kedy môžem poukázať 2% a kedy 3% zo zaplatenej dane?

2% - maximálna suma, ktorú môžete v prospech Renona Help Association poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť však vo výške minimálne 3,32 EUR.

 

3% - ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Potrebujete však k tomu získať potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

 

Dobrovoľnícke tlačivá:

Dobrovoľnícke tlačivo „Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“

Dobrovoľnícke tlačivo „Vysielajúca organizácia“

 

Následne si zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

Po vyplnení týchto tlačív (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie, príp. potvrdenie o odpracovaní min. 40 hod. dobrovoľníckej činnosti) je ich potrebné doručiť osobne, alebo poštou na príslušný daňový úrad v mieste bydliska zamestnanca najneskôr do 30. apríla 2017. Po skontrolovaní všetkých údajov daňovým úradom je daňový úrad povinný previesť príslušnú sumu na účet prijímateľa dane do 90 dní.

 

Upozornenie: Tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%“, ktoré nebudú potvrdené daňovým úradom nebudeme akceptovať.

 

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 

Ak zbierate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je potrebné klásť dôraz na to, aby požiadaný zamestnanec vyhotovil kópiu nasledovných 2 tlačív - Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia.

 

 

 

Chcete poukázať 2% (3%) ako fyzická osoba (FO)?

 

Postupujte takto:

 

FO, ktorá chce darovať vybranému subjektu 2% (3%) zo zaplatenej dani z príjmov, je povinná v daňovom priznaní vyplniť v VIII. ODDIEL (alebo v XII. ODDIEL) – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona všetky potrebné údaje o prijímateľovi a samozrejme vypočítať si 2% (3%) z dane. FO môže darovať svoju čiastku len jednej organizácii, nie viacerým. V prípade, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, za zaplatenú daň sa považuje suma dane znížená o daňový bonus, to znamená Daň – Daňový bonus = suma, teda 100% z ktorých vypočítame 2% (3%), ktoré môžeme darovať. Nezabudnite daňové priznanie odovzdať na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) v termíne na podanie DP zvyčajne do 31. 3. prípadne najneskôr do 30. 6. resp. 30. 9. po oznámení odkladu daňovému úradu a zaplatiť daňovú povinnosť.

 

Kedy môžem poukázať 2% a kedy 3% zo zaplatenej dane?

2% - maximálna suma, ktorú môžete v prospech Renona Help Association poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť však vo výške minimálne 3,32 EUR.

 

3% - ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Potrebujete však k tomu získať potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. V prípade, ak poukazujete 3% z dane, nezabudnite k Daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Dobrovoľnícke tlačivá:

Dobrovoľnícke tlačivo „Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“

Dobrovoľnícke tlačivo „Vysielajúca organizácia“

 

 Z daňových priznaní pre FO je potrebné zaslať do občianskeho združenia potvrdené kópie nasledovných strán…

 

Čo potrebujete vyplniť:

Daňové priznanie typ A:

- Strana, na ktorej je Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - str. 5

- Potvrdenie o podaní daňového priznania

 

Daňové priznanie typ B:

- Strana, na ktorej je Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane - str. 11

- Potvrdenie o podaní daňového priznania

 

Ak zbierate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je potrebné klásť dôraz na to, aby požiadaná fyzická osoba vyhotovila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o Renona Help Association a sume 2%.

 

Tlačivá:

Daňové priznanie pre fyzické osoby (typ A)

Potvrdenie o podaní daňového priznania (typ A)

Daňové priznanie pre fyzické osoby (typ B)

Potvrdenie o podaní daňového priznania (typ B)

 

 

 

Chcete poukázať 1% (2%) ako právnická osoba (PO)?

 

Postupujte takto:

 

V daňovom priznaní musí daňovník vyplniť VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Ak PO nedarovala v aktuálnom zdaňovacom období, resp. do termínu podania daňového priznania t. j. do 31. marca aspoň 0,5% sumy zodpovedajúcej výške zaplatenej dane organizácií, ktorá nie je zriadená na podnikanie, môže venovať iba 1% zaplatenej dane, čo aj vyplní v daňovom priznaní. Ak PO darovala túto čiastku, teda 0,5%, môže poukázať 2% z daní, čo taktiež vyplní v daňovom priznaní.

 

PO môže svoje 2% resp. 1% poukázať v prospech jednej alebo viacerých organizácií. Minimálna suma na darovanie však musí byť 8,30 Eura na jedného príjemcu. Ak PO chce obdarovať viac subjektov, uvedie to v Prílohe daňového priznania, kde presne vyplní potrebné údaje. V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31. 3., prípadne po oznámení odkladu daňovému úradu najneskôr do 30. 6. respektíve 30. 9.) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

 

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Ak zbierate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je potrebné klásť dôraz na to, aby Vami požiadaná právnická osoba vyhotovila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o Renona Help Association a sume 2%.

 

Pri elektronickom spôsobe podania daňového priznania je dôležité odoslať k nám vytlačené alebo odfotené (screenshot) elektronické potvrdenie o tom, kedy bolo daňové priznanie podané a tiež i stranu v elektronickej forme daňového priznania odfotenú (screenshot), kde je uvedené komu sú 2% určené.

 

Čo potrebujete vyplniť:

- Strana, na ktorej je Vyhlásenie o poukázaní sumy 1% – str. 12

- Potvrdenie o podaní daňového priznania

- Použiť 2% z dane poukázané od právnických osôb bude možné až po 25. 09. 2018.

 

Tlačivá:

Daňove priznanie pre právnické osoby

Potvrdenie o podaní daňového priznania pre právnické osoby

 

Informácie o občianskom združení:

Názov: Renona Help Association

Forma: občianske združenie

Adresa: Nová 842/95, 919 25 Šúrovce

IČO: 42 285 968

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.