Číslo účtu pre VECNÉ DARY:

IBAN: SK 8909000000005061378376

Číslo účtu pre 2% Z DANE:

IBAN: SK 7109000000005061378894

 

Číslo účtu pre 2% Z DANE:

5061378894/0900

IBAN: SK 7109000000005061378894

 

Ako venovať 2% (3%) z dane

 

 

2% (3%) z daní môže darovať každý daňovník SR (či už fyzická osoba, alebo právnická osoba), podstatné je však dodržať podmienky stanovené zákonom. V daňovom priznaní je potrebné vyplniť identifikačné údaje organizácie, ktorej chceme 2% darovať. Ďalšou podmienkou je včas podať správne vyplnené daňové priznanie (najneskôr do 31. marca) a zaplatiť daň z príjmu.

 

Chcete zbierať 2% (3%) pre konkrétneho pacienta?

Chcete poukázať 2% (3%) ako zamestnanec?

Chcete poukázať 2% (3%) ako fyzická osoba (FO)?

Chcete poukázať 1% (2%) ako právnická osoba (PO)?

 

 

 

Chcete zbieraŤ 2% (3%) z daní pre konkrétneho pacienta?

 

Postupujte takto:

 

Oslovte týchto daňovníkov:

1) zamestnanec - osoba, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ, alebo…

2) fyzická osoba - daňové priznanie si podáva sama - napr. živnostníci, alebo osoby, ktoré si chcú podať daňové priznanie sami, alebo…

3) právnická osoba - napr. podniky a firmy

Vyzbierajte kópie všetkých potrebných dokumentov od všetkých subjektov, ktoré ste oslovili a zašlite nám ich, najneskôr do 31.7.2017.

 

A to buď:

1) poštou na adresu: Renona Help Association, Nová 842/95, 919 28 Šúrovce, alebo

2) osobne do Renona Help Association, Nová 842/95, 919 28 Šúrovce

 

POZOR: Kópie o Vyhlásení poukázaní sumy do výšky 2% (3%) sú akceptované len v prípade, ak sú opečiatkované daňovým úradom - kópie bez pečiatky daňového úradu sú bezpredmetné. Nezabudnite napísať, pre koho sú prostriedky z 2% určené (meno a priezvisko, príp. rodné číslo pacienta)!

 

Stále zostáva v platnosti, že kópie o Vyhlásení poukázaní sumy do výšky 2% (3%) sú akceptované len v prípade, ak sú opečiatkované daňovým úradom - kópie bez pečiatky daňového úradu sú bezpredmetné. Nezabudnite napísať, pre koho sú prostriedky z 2% určené (meno a priezvisko, príp. rodné číslo pacienta)! V zmysle ochrany osobných údajov daňovníka, budú tieto informácie prekryté (adresa, dátum narodenia, rodné číslo).

 

Pozn. Zbieranie 2% v Renona Help Association a ich následné použitie na rehabilitačnú liečbu v Renona Rehabilitation je absolútne bez akýchkoľvek sprostredkovateľských poplatkov.

 

Finančnú pomoc z 2% (3%) možno použiť na: 

1) rehabilitačný pobyt Renona Rehabilitation

2) ubytovanie a stravovanie v Renona Rehabilitation

 

Čerpanie finančných prostriedkov z daní za rok 2016, vyzbieraných v roku 2017 je možné od 25.9.2017 do 31.12.2018, nevyčerpané prostriedky na jednotlivých pacientov, budú použité pre ostatných pacientov v rovnakom termíne.

 

Vašimi 2% prispejete na sprístupnenie rehabilitačnej liečby slovenským pacientom v rehabilitačnom centre Renona. Ďakujeme!

 

 

 

Chcete poukázať 2% (3%) dane ako zamestnanec?

 

Postupujte takto:

 

Ak ste zamestnanec môžete sa rozhodnúť o darovaní svojich 2% (3%) do 30. apríla. Svojho zamestnávateľa požiadajte do 15.2.2017 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a následne o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane 2016, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%.

 

Kedy môžem poukázať 2% a kedy 3% zo zaplatenej dane?

2% - maximálna suma, ktorú môžete v prospech Renona Help Association poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť však vo výške minimálne 3,32 EUR.

 

3% - ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Potrebujete však k tomu získať potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

 

Dobrovoľnícke tlačivá:

Dobrovoľnícke tlačivo „Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“

Dobrovoľnícke tlačivo „Vysielajúca organizácia“

 

Následne si zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

Po vyplnení týchto tlačív (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie, príp. potvrdenie o odpracovaní min. 40 hod. dobrovoľníckej činnosti) je ich potrebné doručiť osobne, alebo poštou na príslušný daňový úrad v mieste bydliska zamestnanca najneskôr do 30. apríla 2016. Po skontrolovaní všetkých údajov daňovým úradom je daňový úrad povinný previesť príslušnú sumu na účet prijímateľa dane do 90 dní.

 

Upozornenie: Nepotvrdené tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%“ daňovým úradom v roku 2016 nebudeme akceptovať.

 

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane 2016

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 

Ak zbierate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je potrebné klásť dôraz na to, aby požiadaný zamestnanec vyhotovil kópiu nasledovných 2 tlačív - Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia.

 

 

 

Chcete poukázať 2% (3%) ako fyzická osoba (FO)?

 

Postupujte takto:

 

FO, ktorá chce darovať vybranému subjektu 2% (3%) zo zaplatenej dani z príjmov, je povinná v daňovom priznaní vyplniť v XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona všetky potrebné údaje o prijímateľovi a samozrejme vypočítať si 2% (3%) z dane. FO môže darovať svoju čiastku len jednej organizácii, nie viacerým. V prípade, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, za zaplatenú daň sa považuje suma dane znížená o daňový bonus, to znamená Daň – Daňový bonus = suma, teda 100% z ktorých vypočítame 2% (3%), ktoré môžeme darovať. Nezabudnite daňové priznanie odovzdať na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) v termíne na podanie DP zvyčajne do 31.3. prípadne najneskôr do 30.6. resp. 30.9. po oznámení odkladu daňovému úradu a zaplatiť daňovú povinnosť.

 

Kedy môžem poukázať 2% a kedy 3% zo zaplatenej dane?

2% - maximálna suma, ktorú môžete v prospech Renona Help Association poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť však vo výške minimálne 3,32 EUR.

 

3% - ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Potrebujete však k tomu získať potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. V prípade, ak poukazujete 3% z dane, nezabudnite k Daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Dobrovoľnícke tlačivá:

Dobrovoľnícke tlačivo „Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“

Dobrovoľnícke tlačivo „Vysielajúca organizácia“

 

 Z daňových priznaní pre FO je potrebné zaslať do občianskeho združenia potvrdené kópie nasledovných strán…

 

Čo potrebujete vyplniť:

Daňové priznanie typ A:

- Strana, na ktorej je Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - str. 5

- Potvrdenie o podaní daňového priznania

 

Daňové priznanie typ B:

- Strana, na ktorej je Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane - str. 11

- Potvrdenie o podaní daňového priznania

 

Ak zbierate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je potrebné klásť dôraz na to, aby požiadaná fyzická osoba vyhotovila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o Renona Help Association a sume 2%.

 

Tlačivá:

Daňové priznanie pre fyzické osoby (typ A)

Potvrdenie o podaní daňového priznania (typ A)

Daňové priznanie pre fyzické osoby (typ B)

Potvrdenie o podaní daňového priznania (typ B)

 

 

 

Chcete poukázať 1% (2%) ako právnická osoba (PO)?

 

Postupujte takto:

 

V daňovom priznaní musí daňovník vyplniť IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Ak PO nedarovala v aktuálnom zdaňovacom období, resp. do termínu podania daňového priznania t. j. do 31. marca aspoň 0,5% sumy zodpovedajúcej výške zaplatenej dane organizácií, ktorá nie je zriadená na podnikanie, môže venovať iba 1% zaplatenej dane, čo aj vyplní v daňovom priznaní. Ak PO darovala túto čiastku, teda 0,5%, môže poukázať 2% z daní, čo taktiež vyplní v daňovom priznaní.

 

PO môže svoje 2% resp. 1% poukázať v prospech jednej alebo viacerých organizácií. Minimálna suma na darovanie však musí byť 8,30 Eura na jedného príjemcu. V Časti IV daňového priznania v kolónke č. 4 vyplní počet „obdarovaných“. Ak PO chce obdarovať viac subjektov, uvedie to v Prílohe daňového priznania, kde presne vyplní potrebné údaje. V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3., prípadne po oznámení odkladu daňovému úradu najneskôr do 30.6. respektíve 30.9.) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

 

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Ak zbierate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je potrebné klásť dôraz na to, aby Vami požiadaná právnická osoba vyhotovila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o Renona Help Association a sume 2%.

 

Pri elektronickom spôsobe podania daňového priznania je dôležité odoslať k nám vytlačené alebo odfotené (screenshot) elektronické potvrdenie o tom, kedy bolo daňové priznanie podané a tiež i stranu v elektronickej forme daňového priznania odfotenú (screenshot), kde je uvedené komu sú 2% určené.

 

Čo potrebujete vyplniť:

- Strana, na ktorej je Vyhlásenie o poukázaní sumy 1% - str. 8

- Potvrdenie o podaní daňového priznania

- Použiť 2% z dane poukázané od právnických osôb bude možné až po 01.09.2017.

 

Tlačivá:

Daňove priznanie pre právnické osoby

Potvrdenie o podaní daňového priznania pre právnické osoby

 

Informácie o občianskom združení:

Názov: Renona Help Association

Forma: občianske združenie

Adresa: Nová 842/95, 919 25 Šúrovce

IČO: 42 285 968

© 2011–2017 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.