Naša špecializácia

Renona svojou špeciálnou rehabilitačnou liečbou ovplyvňuje vývoj detí a dospelých pacientov s poruchami pohybového aparátu, centrálneho a periférneho nervového systému.

Našim cieľom je maximálne zlepšenie pohybových schopností, intelektu a reči liečeného pacienta za pomoci najmodernejších liečebných postupov a terapií. Minimálna dĺžka pobytu je 14 dní, z čoho 12 dní je liečebných. Maximálna dĺžka pobytu je 28 dní. Jeden rehabilitačný deň pozostáva z programu určeného lekárom a fyzioterapeutom v dĺžke trvania 3 – 7 hodín (v závislosti od veku a výkonnosti pacienta).

K týmto dvom programom prináležia nasledovné podporné metódy a terapie:

 

Renona Kids/Suit cvičenie kombinujeme v prípade potreby s hipoterapiou.

Súčasťou rehabilitačnej liečby v našom centre sú aj podporné liečebné metódy, ako sú: kraniosakrálna terapia, kvantová terapia, laseroterapia, akupunktúra, kinesiotaping, bioptronová terapia, elektroliečba, rašelinové a siričité zábaly, masáže, kryo a termoterapia, oxygenoterapia, muzikoterapia a snoezelen (liečba svetlom, zvukom a vôňami). 

 

Na záver liečby v Renona centre lekár spolu s tímom fyzioterapeutov navrhne a naučí základnú domácu rehabilitačnú liečbu. Tieto podporné terapie spolu so samotným rehabilitačným cvičením programu Renona „Kids“ alebo Renona „Suit“ tvoria kompletný rehabilitačný plán pacienta.

 

Rehabilitačné centrum Renona sa zameriava na liečbu týchto ochorení:

 

» detská mozgová obrna (DMO),

» centrálny hypotonický/hypertonický syndróm,

» hydrocephalus,

» poruchy centrálneho nervového systému,

» poruchy periférneho nervového systému,

» poruchy vegetatívneho nervového systému,

» stavy po traumatických poraneniach mozgu a miechy,

» poúrazové a pooperačné stavy,

» skoliózy,

» bolesti chrbtice,

» poruchy koordinácie pohybov a sústredenia sa,

» oneskorenie vývoja reči, čítania a písania,

» spomalený psychomotorický vývoj.

 

Cieľom terapie je edukácia, reedukácia a koordinácia pohybov horných aj dolných končatín, ako aj znovuzačlenenie pacienta do bežného života tým, že ho naučíme samostatnosti a sebestačnosti, čo následne zvýši kvalitu jeho života.

 

Na rehabilitačný pobyt k nám sa dostanete:

 

» vyplnením prihlasovacieho formulára dostupného na internete alebo

» dohodnutím si bezplatnej konzultácie (telefonicky, mailom) v rehabilitačnom centre Renona

 

Renona "Kids"

Renona „Kids“ je liečebno-rehabilitačný program určený na liečbu detí, ktoré sú vo veku od dvoch resp. troch týždňov až po tretí rok ich života. Taktiež je tento program určený pre staršie deti, ktoré majú výšku len do 80 cm.

Renona „Kids“ denne trvá 3 – 4 hodiny, maximálne počas dvanástich dní, ale viditeľný efekt sa u pacienta prejaví už počas piateho, resp. šiesteho dňa liečby. Všetky cvičebné úkony sa vykonávajú za asistencie skúsených fyzioterapeutov, ktorí z presne popísaných východiskových polôh cvičia s dieťaťom prostredníctvom metódy Vojtovej kineziológie. Spomínaná metóda využíva poznatky z terapií Vojtu, Bobatha, Kabáta, PNF a Brunkowovej. Pri takomto rehabilitačnom programe sa cvičením aktivuje centrálna nervová sústava, cielene sa provokujú určité svalové skupiny.  Vznikajú tu svalové aktivity, ktoré vyvolávajú optimálne držanie tela dieťaťa a sú základom pre jeho pohyb vpred a cielenú motoriku. Takýmto cieleným vyvolaním napr. reflexu plazenia sa a otáčania sa, vzniká zmena patologických reakcií na fyziologické a dieťa sa lepšie  motoricky vyvíja.

Do rehabilitačnej liečby je zahrnutá aj hipoterapia, ktorá vplýva na uvoľnenie spastiky dieťaťa. V našom rehabilitačnom centre deti začínajú cvičiť už pri prvých viditeľných poruchách. Úlohou liečenia je pomáhať dieťaťu pri učení sa pohybov, o ktoré sa snaží, ale jeho zdravotný stav mu túto snahu sťažuje.

Renona "Suit"

Princíp účinku spočíva na cielenej korekcii držania tela, vykonávania pohybov prostredníctvom podporných regulačných vplyvov obleku.

Rehabilitačná liečba má tendenciu viesť k silnej normalizácii, a to k aferentným impulzom, čo má účinky na motor uprostred mozgu a k obnoveniu postihnutej funkcie. Renona "Suit" metóda cvičenia v „space“ oblekoch vedie k výraznému zlepšeniu pohybových schopností pacienta a taktiež k zmierneniu daného ochorenia.

Fyzioterapeut nastaví tlakovú silu kostýmu, ktorá smeruje pozdĺž osi tela. Následne sa vypočíta intenzita tlaku a jej dávkovanie v závislosti od hmotnosti pacienta, jeho počiatočných pohybových schopností, veku a danej diagnózy. Tlaková sila opravuje postavenie jednotlivých segmentov pohybov trupu a dolných končatín. Cvičením a ďalším prekonaním odporu zvyšujeme aktivitu posturálnej pozície svalov. Výber správneho ťahu, funkčná korekcia, rotačný pohyb segmentov tela dokáže viesť prúdy normalizovaného toku impulzov v svalovo-väzivového aparátu v CNS. Rehabilitačnou liečbou prevádzame funkčný systém antigravitačných a ďalších analyzátorov systému v mozgu, ktorý je základom pre rozvoj fyziologických pohybov. Následne sa rozvíjajú emócie, čo u pacientov do určitej miery ovplyvňuje inteligenciu a reč.

Renona "Climbing Therapy"

Skladá sa z elastických lán rôznej pružnosti,  ktoré sú napojené na  bedrový pás.

Tento pás fixuje panvu a dolné končatiny liečeného pacienta. Terapiu vykonávame v špeciálne prispôsobenej klietke,ktorá  umožňuje nezávislý a pritom riadený pohyb, rovnako ako i posilňovanie postihnutých častí  tela.Požadovaný efekt je podmienený využitím kombinácie Renona „Climbing Therapie“ a a Renona „Suit“ kostýmu.

 

Zariadenie umožňuje fyzioterapeutovi vytvoriť  individuálne cvičenie pre každého pacienta.

Renona „Climbing“ terapiou dosahujeme zlepšenie rovnováhy a držania tela v priestore. Môže byť kombinovaná aj s inými cvikmi , u detí sa vykonáva formou hry. Renona „Climbing“ terapiou sa snažíme dosiahnuť zníženie prejavov poruchy CNS , najmä u pacientov trpiacich detskou mozgovou obrnou . Naše cvičenia v Renona „ Climbing“ terapii vychádzajú z  cvičení Berty a Karla Bobathovcov. Použitím našej terapie môžeme oslabiť a nakoniec odstrániť patologické  neurologické reakcie, ktoré bránia vývoju správnych vzorcov mobility alebo ich rekonštrukciu/ po CMP,úraze,operácii/ vo vyššom veku. Správne vykonávaným Climbing tréningom vedeným v Renona suit obleku sa snažíme nastaviť fyziologické neurologické reakcie , ktoré zaručujú správne koordinované pohyby tela ruka v ruke  v spolupráci s vestibulárnym aparátom ucha.

Snoezelen

Je metóda, ktorá v našom centre Renona Rehabilitation prebieha v príjemnom prostredí, v špeciálne zariadenej miestnosti a realizuje sa prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov a tiež vôní.

Uplatňuje sa u ľudí s diagnózou DMO, mentálne postihnutých, u autistov, u detí s Downovým syndrómom, či u predčasne narodených detí. Táto multifunkčná metóda je vhodná už od raného veku dieťaťa. Ponúka deťom aktivity, ktoré stimulujú ich zmysly. Dieťa si samo vyberá z ponúkaných možností, ktorá je mu príjemná a terapeut stimuluje tento výber tak, aby komplexne využil zmysly na získanie nových zážitkov a skúseností. Cieľom tejto metódy v Renona rehabilitačnom centre je uvoľnenie pacienta, stimulovanie jeho vnemov a tiež rozvoj osobnosti. Deti sa neučia len vnímať okolité veci, ale aj vyjadrovať svoje pocity.

 

» rozvíjajú sa kognitívne schopnosti a komunikácia,

» zlepšuje sa zmyslové vnímanie a emocionálny vývin pacienta,

» zlepšuje sa motorika a koncentrácia,

» zlepšuje sa vzťah medzi pacientom a terapeutom,

» podporuje proces výchovy a vzdelávania,

» redukuje sa stres a stereotypné správanie,

» zvyšuje sa spontaneita a iniciatíva.

V Renona Rehabilitation centre sa pri tejto metóde rešpektuje vlastné tempo pacienta, intenzita jeho vnímania, terapia sa prispôsobuje jeho vkusu a veciam, ktoré sú mu príjemné. Navodzuje sa príjemná atmosféra pomocou hudby, svetiel a vôní. Pri metóde Snoezelen sa stimulujú všetky zmysly. Podstatné je, aby pokojná atmosféra vytvorená v tejto miestnosti nebola ukončená náhle, ale postupne a pozvoľna.

 

Pri tejto metóde sa v našom rehabilitačnom centre Renona využíva individuálny prístup ku každému pacientovi. Dostáva sa mu skúsenosť z osobného kontaktu s fyzioterapeutom, a to mu umožňuje aj lepšiu komunikáciu.

Kraniosakrálna terapia

V skutočnosti predstavuje prirodzenú manuálnu terapiu, ktorá je preventívne, liečebne, psychologicky, emocionálne a zároveň anatomicky a somaticky zameraná.

Kraniosakrálna terapia sa začala už v roku 1971 knihou amerického lekára Johna Upledgera. Ten zistil, že v našom kraniosakrálnom systéme (trojvrstvový systém, ktorý spája lebku, stavce krčnej chrbtice, krížovú kosť a nervové spojenia celého tela) neprestajne prúdi mozgovomiechová tekutina – likvor. Vyživuje a detoxikuje celú nervovú sústavu.

Hipoterapia

Prvé zmienky o využití koňa na liečebné účely pochádzajú od Hypokrata, ktorý bol považovaný za otca medicíny a ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Hipoterapia patrí medzi komplexné rehabilitačné metódy a vychádza z neurofyziologických základov. Využíva koňa na liečebné účely a jej pôsobenie je komplexné. Zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie. Pohyb koňa je základný liečebný rehabilitačný prostriedok, preto ho musí hippoterapeut vedieť posúdiť. Posudzuje sa pravidelnosť, to znamená pravidelné a rytmické striedanie končatín. Ak je arytmické, kôň kríva. Ak je čistota chodu správna, kôň nezametá a nerozhadzuje končatinami. Pri posúdení chodu koňa sa pozerá aj na priestorovosť - dĺžku kroku, akciu - výšku a spôsob dvíhania končatín, kadenciu - počet krokov za časovú jednotku, kmih - energia pohybu závislá na odraze končatín a temperament koňa, ruch - rýchlosť, tempo chodu a mäkkosť kroku.

Tréning rovnováhy:

Krok koňa si vyžaduje permanentné udržiavanie rovnováhy, ktoré je podmienené pohybom koňa vpred. Vplyvom rytmického kmitania a zmenami tempa kroku koňa dochádza k stimulácii pohybového aparátu a k stimulácii rovnovážneho aparátu a následnému tréningu koordinácie.

 

Polohovanie:

Polohovanie sa využíva najmä na uvoľnenie spasticity a kontraktúr. Využíva sa pred a počas cvičebnej jednotky, a to počas chôdze koňa alebo v jeho stoji. Polohovania poznáme pozdĺžne na chrbte, na bruchu a priečne polohovanie.

Podporné liečebné metódy

Princíp a funkcia prístroja Kvantovej terapie je založený na pôsobení niekoľkých činiteľov súčasne:

 

  • impulzného koherentného (nepretržitého) laserového žiarenia,
  • impulzné nekoherentné infračervené žiarenie,
  • viditeľné pulzujúce žiarenie červenej farby,
  • stále magnetické pole.

 

Je dokázané, že pôsobenie týchto žiarení spôsobuje zosilnený liečebný efekt. Liečenie magneticko- infračerveno- laserovým prístrojom dopomáha k zníženiu dávky predpísaných liekov alebo ich úplne vynechanie, k skráteniu o 2-3 rehabilitačné periódy, k skráteniu doby liečenia širokého spektra chorôb a má obrovský prevenčný potenciál. Liečenie je bez vedľajších efektov, neinvazívne a ekologicky bezpečné.

Kinesiotape je bavlnená, elastická, nealergénna, vodeodolná páska. Pomáha pacientom zafixovaním postihnutých svalov a kĺbov, ktoré následne uvádzame do správnej polohy pre rehabilitačnú liečbu. Takisto používame kinesiotape na zmiernenie bolesti, zápalov, na zníženie svalovej únavy. Dôležité je však uvedomiť si, že taping sa musí aplikovať správne. V našom centre Renona – Rehabilitation ho aplikujeme pacientom po vzájomnej konzultácii lekára a fyzioterapeuta. Všetko závisí od postihnutia a zdravotného stavu liečeného pacienta. Veľkou výhodou tejto podpornej terapie je, že si ju pacient odnáša na sebe aj po ukončení terapie.

Ide o zdroj polarizovaného svetla s určitou vlnovou dĺžkou, ktoré preniká do tkanív a spúšťa vlastný regeneračný účinok organizmu. Hlavné účinky tohto polarizovaného svetla, ktoré využívame pri liečbe našich pacientov sú myorelaxačné (na odstránenie zvýšeného svalového napätia), analgetické (proti bolesti), protizápalové, biostimulačné (hojivé procesy, posilnenie imunity, prekrvenie, odbúranie únavy, vyčerpania atď.), účinky pri neurologických (napr. po mozgovej mŕtvici, epilepsia), traumatologických ťažkostiach alebo posilnenie a stabilizácia kĺbov, väzov, chrupaviek. Bioptronová lampa zaberá širokú škálu pôsobnosti, a preto sa snažíme využiť maximum individuálne pre každého pacienta.

Je to liečba kyslíkom, ktorú vykonávame v Renona Rehabilitation centre v kombinácii s muzikoterapiou, ktorá nám pomáha rozvíjať a stimulovať mozgovú činnosť.

Laseroterapia je forma svetelnej terapie, používame myorelaxačný program a laseopunktúru - stimulačné body psychomotorického vývoja a reči. Elektroliečba využíva rôzne formy elektrických prúdov a elektromagnetického poľa.

V Renona Rehabilitation centre aplikujeme masáž stimulačnú, reflexnú, zónovú a relaxačnú. V tomto časovom rozmedzí fyzioterapeut aplikuje všetky štyri masážne techniky. V Renona Rehabilitation centre nám záleží na nadväznosti cvičenia a masáže, ktorá je veľmi dôležitá. Preto masáž vykonáva fyzioterapeut, ktorý vykonával v tíme cvičebnú gymnastiku.

Pri tejto liečebnej metóde veľmi záleží od druhu diagnózy. Pri nízkom svalovom tonuse aplikujeme kryoterapiu a pri vysokom svalovom tonuse termoterapiu.

 

Klinická logopédia

V rámci logopedickej starostlivosti poskytujeme komplexnú diagnostiku, cielenú intervenciu a prevenciu u pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS).  Súčasťou intervencie je aj poskytovanie poradenstva pre rodinných príslušníkov a komunikačných partnerov našich pacientov.

 

Na všetkých úrovniach je uplatňovaný individuálny prístup ku každému pacientovi  s prihliadnutím na konkrétne oblasti, v ktorých sa ťažkosti vyskytujú.  Renona Rehabilitatio využíva model komplexnej starostlivosti, ktorého cieľom je pomôcť rozvíjať v maximálne možnej miere komunikačnú schopnosť  a všetky podsystémy, ktoré sa na nej podieľajú.

 

V popredí nášho záujmu stojí najmä pacient a jeho najbližšia rodina a preto sa pri intervencii zameriavame na spoločnú kooperáciu s najbližšími rodinnými príslušníkmi. Našim cieľom je, aby cielená terapia a reedukácia pokračovala aj po skončení terapeutického pobytu v Renona Rehabilitation, čo zvyšuje úspešnosť  logopedickej intervencie.

 

Cieľovou skupinou sú najmä klienti s detskou mozgovou obrnou (DMO), po úrazoch a ACMP (akútnou cievnou mozgovou príhodou), ktorí majú často oneskorený či narušený vývin reči, dyzartriu, afáziu, poruchy hlasu, sluchu a pod.

Rehabilitačná liečba sa aplikuje v dvoch skupinách: 

V Renona Rehabilitation vďaka hipoterapí dosahujeme:

 

» normalizácia svalového napätia

» koordinácia pohybov

» zlepšenie rovnováhy

» reedukácia reči

» zvyšovanie sebadôvery

» úprava svalovej dysbalancie

» mobilizácia kĺbov

» zlepšenie emočného vzťahu k cvičeniu

» energetické posilnenie pacienta

» narúšanie patologických stereotypov

» úprava pohybovej symetrie

» rytmizácia organizmu

» facilitácia senzorickej integrácie

» facilitácia nových motorických programov

Účinky hipoterapie

Koordinácia trupu:

Počas hippoterapie sa musí pacient neustále adaptovať a koordinovať pohyb svojho tela voči pohybovým podnetom koňa. Koordinácia pri pohybe vpred je pomerne ľahká. Pri pohybe do oblúka si vyžaduje zvýšený funkčný výkon polovice tela na vonkajšej strane oblúka. Pacienti, ktorí nereagujú adekvátne vplyvom oslabenej strany (hemiparetici), robia oblúky s oslabenou stranou na vnútornej strane oblúka. Dosahuje sa najsymetrickejšie držanie trupu.

  

Regulácia svalového napätia:

Pohyb koňa, ktorý je rytmický, priaznivo pôsobí na spastické svaly, a to relaxačne, a hypotonické svaly - svaly so zníženým napätím tonizuje. Je však dôležitý rytmus kroku. Pomalý a pravidelný krok uvoľňuje spasticitu a rýchly krok ovplyvňuje hypotóniu. Regulácia svalového napätia je základný predpoklad na zlepšenie pohybových funkcií a koordinácie. Okrem kroku koňa pôsobí na organizmus aj jeho teplota, ktorá je vyššia ako u človeka a spolu s konským krokom pôsobí na svaly a telo. Podporuje ich uvoľnenie.

Zlepšenie reči:

Veľmi dôležité je ovplyvnenie rečových funkcií a reči u detí. Reč úzko súvisí so správnou motorikou a pri motorickom poškodení býva častokrát poškodená aj reč. Hippoterapia ju výrazne ovplyvňuje a zlepšuje. U detí s DMO dochádza k jej zlepšeniu vďaka uvoľneniu bránice, prehĺbeniu dýchania.

 

Zlepšenie dýchania:

Pravidelný a rytmický pohyb ovplyvňuje reguláciu a ekonomizáciu dýchania. Vďaka nemu sa stimuluje svalstvo hrudníka, brucha, panvového dna a bránice, ktoré tvoria správny priebeh dychovej vlny. Húpavý a pomalý pohyb koňa v kroku navodzuje pravidelné dýchanie. Sediaci alebo ležiaci pacient na koni vníma rytmus koňa celým telom a vo svojom podvedomí ho preberá a prispôsobuje mu svoje dýchanie a pohyb. Vhodné je striedanie rýchlejšieho a pomalšieho tempa v kroku na podporu dýchania. Ak je tempo rýchlejšie, pacient sa snaží udržať rovnováhu, napne svaly, čo môže viesť k zadržaniu dychu, následné spomalenie kroku vyvolá uvoľnenie svalového napätia a dýchanie sa prehĺbi.

 

Tréning percepcie:

Na pacienta počas hipoterapie vplýva množstvo vnemov. Je nevyhnutné, aby ich pacient začal vnímať, aby sa im otvoril tým, že si začne uvedomovať svoje telo, jeho pohyby a polohu jednotlivých častí. Sústredíme ich na vnímanie pohybu koňa, jeho telesnej teploty, pohybu krku a pliec. Vďaka uvedomeniu si týchto podnetov automaticky prechádza na uvedomenie si vlastného tela.

 

Nácvik senzorickej integrácie:

Hippoterapia ovplyvňuje hmatovú a hĺbkovú citlivosť prostredníctvom tlaku, protitlaku a tepla. Šíria sa zrakové a sluchové podnety, zvýšením množstva senzorických podnetov sa zlepšuje schopnosť CNS prijímať vnemy z vnútorného a vonkajšieho prostredia a reagovať na ne adekvátnym spôsobom, čím sa zlepšuje senzomotorická integrácia pacienta s prostredím. 

 

2.  Renona "SUIT" (deti od 80 cm a dospelí)

spočíva v cielenej korekcii držania tela, vykonávania pohybov prostredníctvom podporných regulačných vplyvov špeciálneho obleku.

1. Renona "KIDS" (deti do 80 cm)

je rehabilitačný program, pri ktorom fyzioterapeuti cvičia s dieťaťom pomocou rôznych techník (Vojtu, Bobatha, Kabáta, PNF a Brunkowovej).

Kraniosakrálna terapia (kranium = lebka, sakrum = krížová kosť) je jemná, neinvazívna dotyková metóda. Terapeut jemným dotykom nepresahuje tlak 5 gramov na cm2, vylaďuje kraniosakrálny rytmus, zlepšuje pulzovanie mozgovomiechovej tekutiny – likvoru, čím ovplyvní pohybové funkcie, myslenie a emócie pacienta. Ide o celostné, jemné, ale veľmi účinné ošetrenie.

 

CST všeobecne prispieva k stimulácii a harmonizácii fyzických a psychických síl jedinca. Možno ju aplikovať ako pri krátkodobých problémoch akútneho rázu, tak i u chronických pacientov. Prirodzené autoregulačné schopnosti, ktoré pomáhajú vylepšiť funkciu mozgu a miechy a ďalšie systémy súvisiace s CNS – imunitný, hormonálny, neuromuskuloskeletálny, vaskulárny a respiračný systém.

Terapia prináša hlboké fyzické i emocionálne uvoľnenie a súčasne aktivizuje samoozdravovacie procesy organizmu.

 

Pomocou KST dosahujeme:

 

» vyváženie autonómneho nervového systému

» nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická a bunečná),

podporuje prúdenie tekutín,

» vitalizáciu orgánov, posilnenie imunitného systému,

» vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry,

» reštrikciu kraniálnych nervov,

» odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva,

» uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov,

» ovplyvnenie hyperaktivity.

 

KST aplikujeme pri nasledujúcich diagnózach:

 

» DMO (detská mozgová obrna),

» poruchy príjmu potravín,

» chronické bolesti šije a chrbta,

» poruchy koordinácie, najmä v kojeneckom veku,

» stavy po traumatických poraneniach mozgu a miechy,

» dysfunkcie centrálneho nervového a hormonálneho systému,

» poruchy so sústredením, s učením, hovorením, čítaním a písaním,

» ortopedické problémy v oblasti chrbta,

» akútne a chronické problémy dýchacích ciest,

» dysfunkcie žuvacej sústavy,

» poruchy vegetatívneho systému,

» ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie.

 

Kontraindikácie rehabilitačnej liečby

» ochorenia svalového systému

 

» onkologické ochorenia v akútnom štádiu

 

» ľažká forma epilepsie (Nezvládnutá medikamentózne s častými prejavmi záchvatu typu GM) 

 

» reumatické ochorenia v akútnom zápalovom období

 

» ťažká forma osteoporózy

 

Od 1. 1. 2017 už môžete u nás využiť aj služby

externej klinickej logopédie​

viac info​

Novinka

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.