Naša specijalizacija

Renona sa svojim specijalnim rehabilitacionim tretmanom utiče na razvoj dece i odraslih pacijenata sa poremećajem motoričkog aparata, centralnog i perifernog nervnog sistema.

Naš cilj je, da se uz pomoć najmodernijih postupaka u lečenju i kroz terapije, maksimalno poboljša pokretna sposobnost, intelekt i govor pacijenta na lečenju. Minimalna dužina boravka u Centru je 14 dana, od čega je 12 dana terapeutskih. Boravak traje maksimalno 28 dana. Rehabilitacije traju 3 – 7 sati (u zavisnosti od uzrasta i sposobnosti za rad pacijenta) dnevno, program planira lekar i fizioterapeut.

 

U ova dva programa, uključene su sledeće pomoćne metode i terapije:

 

Renona Kids/Suit vežbe kombinujemo sa hipoterapijom, ako je to potrebno.

U okviru rehabilitacionog tretmana, u našem Centru imamo takođe pomoćne terapije: Kranio - sakralna terapija, kvantna terapija, laserska terapija, akupunktura, kinezi tejping, bioptron terapija, elektro terapija, terapija sa oblogama od treseta i sumpora, masaže, krio i termoterapija, oksigenoterapija, muzikoterapija i terapija snoezelen (lečenje uz pomoć svetla, zvukova i mirisa).

 

Na kraju tretmana, u Renona centru, lekar zajedno sa timom fizioterapeuta, predlažu i objašnjavaju obavljanje osnovnog rehabilitacionog lečenja kod kuće. Pomoćne terapije zajedno sa glavnom vežbovnom terapijom rehabilitacije programa Renona „Kids“ ili Renona „Suit“, predstavljaju kompletan rehabilitacioni plan pacijenta.

 

Rehabilitacioni centar Renona fokusira se na lečenje oboljenja kao što su: 

 

» dečja cerebralna paraliza/ oduzetost (DCP),

» sindrom centralne hipotonije/hipertonije,

» hidrocefalus,

» poremećaji centralnog nervnog sistema,

» poremećaji perifernog nervnog sistema,

» poremećaji vegetativnog nervnog sistema,

» postraumatska stanja prilikom povreda mozga i kičmene moždine, 

» posttraumatska i postoperativna stanja,

» skolioze,

» bolovi kičme,

» poremećaj u koordinaciji pokreta i koncentracije,

» kašnjenje u razvoju govora, čitanja i pisanja,

» Usporen razvoj psihomotorike.

 

Cilj terapije je edukacija, reedukacija i koordinisanje pokreta gornjih i donjih udova, reintegracija pacijenta u svakodnevni život, naučiti ga da bude samostalan i nezavisan, što po pravilu dovodi do poboljšanja kvaliteta njegovog života.

 

Za rehabilitacioni boravak kod nas potrebno je:

popuniti formular za prijem u Centar, koji je dostupan na internetu ili

zakazati besplatnu konsultaciju (telefonski, mejlom) u rehabilitacionom centru Renona

Renona "Kids"

Renona „Kids“ je terapeutsko-rehabilitacioni program, namenjen za lečenje dece u dobi od dve odn. tri nedelje do treće godine života. Ovaj program je takođe namenjen deci starijeg uzrasta, koja su visoka maks. 80 cm.

Renona „Kids“ program traje 3 - 4 sata dnevno, maksimalno dvanaest dana, mada su rezultati kod pacijenta uočljivi već u toku petog, odn. šestog dana terapije. Sve fizičke vežbe rade se uz asistenciju iskusnih fizioterapeuta, koji na osnovu detaljne analize početne pozicije rade vežbe sa detetom uz pomoć kineziološke metode Vojta. Navedena metoda koristi saznanja iz terapija Vojta, Bobata, Kabata, PNF a Brunkovove. Kod ovog rehabilitacionog programa vežbanjem se aktivira centralni nervni sistem i ciljano se stimulišu određene grupe mišića. Time se ostvaruje mišićna aktivnost, koja uzrokuje optimalno telesno držanje deteta. To je osnova za kretanje deteta unapred i ciljanu motoriku. Kod ovakve ciljane stimulacije npr. refleksa puzanja i okretanja, patološke reakcije se menjaju u fiziološke, dolazi do poboljšanja motoričkog razvoja deteta.

 

U rehabilitacioni tretman je uključena i hipoterapija, koja utiče na opuštanje spastike kod deteta. U našem rehabilitacionom centru sa vežbama počinju i deca sa prvim uočljivim poremećajima. Lečenje služi kao pomoć za dete koje uči da pravi pokretne radnje, no njegovo zdravstveno stanje mu taj trud otežava.

 

Renona "Suit"

Princip rada je u ciljanoj korekciji telesnog držanja, obavljanja pokretnih radnji uz podršku pomoćnih regulacija specijalnog odela.

Težište rehabilitacije je usmereno ka jakoj normalizaciji stanja, ka aferentnim impulsima, to ima efekat na primarni motorni korteks i na obnavljanje oštećene funkcije. Renona "Suit" metoda vežbanja u „spejs“ odelu vodi ka izrazitom poboljšanju motoričkih sposobnosti pacijenta, kao i ka ublažavanju oboljenja.

 

Fizioterapeut podešava silu pritiska odela, koja je orijentisana duž tela. Zatim se izračunava intenzitet pritiska i njegovo doziranje u zavisnosti od težine pacijenta, njegovih početnih motoričkih sposobnosti, uzrasta i postavljene dijagnoze. Sila pritiska popravlja poziciju pojedinih segmenata u kretanju trupa i donjih udova. Vežbama i daljim prevazilaženjem otpora, povećavamo aktivnost posturalne pozicije mišića. Pravilan potez, funkcionalna korekcija, kao i rotacioni pokreti telesnih segmenata, mogu dovesti struje normalizovanog toka impulsa u aparatu mišićno - vezivnog tkiva u CNS. Kroz rehabilitaciju ostvarujemo funkcionalni sistem antigravitacionih i drugih analizatora sistema u mozgu, koji je osnova za razvoj fizioloških pokreta. Posledica toga je razvoj emocija, koje u određenoj meri utiče na inteligenciju i govor pacijenta.

 

Renona "Climbing Therapy"

Stoji se od elastičnih konopaca različite rastegljivosti, koji se kače za opasač.

Ovaj opasač fiksira karlicu i donje udove pacijenta na terapiji. Terapija se izvodi u specijalno za tu terapiju prilagođenom tzv. „kavezu“, odn. specijalnoj konstrukciji, koja omogućava nezavisne a pritom kontrolisane pokrete, isto tako omogućava i jačanje pogođenih delova tela. Željeni efekat se dobija kroz kombinaciju Renona „Klimbing terapije“ i Renona „Suit“ odela.

 

Uređaj omogućava fizioterapeutu da sa svakim pacijentom izvodi vežbe na individuelan način.

Kroz Renona „Klimbing“ terapiju postiže se poboljšanje ravnoteže i telesnog držanja u prostoru. Može se kombinovati sa drugim vežbama. Sa decom se posebno izvodi putem igre. Kroz Renona „Klimbing“ terapiju ulažemo trud za postizanje smanjenja simptoma bolesti CNS, posebno kod pacienata sa dečjom cerebralnom paralizom. Naše vežbe Renona „ Klimbing“ terapije polaze od vežbi Berte i Karla Bobata. Koristeći našu terapiju, možemo oslabiti i na kraju ukloniti patološko – neurološke reakcije, koje brane razvoju pravilnih obrazaca mobiliteta ili brane njihovoj rekonstrukciji/ nakon CMP, povrede,operacije/ u starijem dobu. Pravilnim izvođenjem Klimbing treninga u Renona suit odelu, trudimo se da korigujemo fiziološko – neurološke reakcije, koje garantuju pravilnu koordinaciju pokreta tela, rame uz rame u saradnji sa vestibularnim aparatom uha.

 

Snoezelen

Snouzelen terapeutska metoda se izvodi u našem centru Renona Rehabilitation u prijatnoj sredini, u specijalno uređenoj prostoriji.

Izvodi se uz pomoć svetlosnih i zvučnih elemenata a takođe i mirisa. Primenjuje se kod ljudi sa dijagnozom cerebralne paralize, mentalne retardacije, autizma, kod dece sa Daunovim sindromom, ili kod prevremeno rođene dece. Ova multifunkcionalna metoda pogodna je za decu već od ranog uzrasta. Metoda snouzelen nudi deci aktivnosti koje stimulišu njihova čula. Dete samo bira ponuđenu opciju koja mu je najprijatnija, dok terapeut stimuliše izbor deteta na način, kojim se kompleksno iskorištavaju sva čula za dobijanje novih doživljaja i iskustva. Cilj ove metode u Renona rehabilitacionom centru je da se pacijent opusti, stimulišu njegovi opažaji a takođe služi i za razvoj ličnosti. Deca ne uče samo kako da opažaju stvari u okruženju, već i kako da izraze svoja osećanja.

 

 

» razvijanja kognitivnih sposobnosti i komunikacije,

» poboljšanja senzorne percepcijei emocionalnog razvoja pacijenta,

» poboljšanja motoričkih sposobnosti i koncentracije,

» poboljšanja odnosa između pacijenta i terapeuta,

» podrške procesa vaspitavanja i obrazovanja,

» redukovanja stresa i stereotipnog ponašanja,

» povećavanja spontanosti i inicijative.

U Renona Rehabilitation centru se prilikom izvođenja ove metode respektuje lični tempo pacijenta i intenzitet njegovih percepcija, zato se terapija prilagođava njegovom ukusu i stvarima koje su mu prijatne. Prijatna atmosfera dočarava se pomoću muzike, svetla i mirisa. Snoezelen metoda stimuliše sva čula. Bitno je međutim, da mirna atmosfera formirana u ovoj prostoriji ne bude naglo prekinuta, već postepeno i polako.

 

U Rehabilitacionom centru Renona kod realizacije ove metode pristupamo prema svakom pacijentu na individuelan način. Pacijent dobija lično iskustvo kontakta sa fizioterapeutom, što mu omogućava i bolju komunikaciju.

 

Kranio - Sakralna terapija

Je ustvari prirodna  i manuelna  terapija, koja se fokusira  na preventivno, terapeutsko, psihološko, emocionalno  a istovremeno anatomsko i somatičko delovanje.

 

Početak Kranio - Sakralne terapije se datira u 1971 godinu, sa knjigom američkog lekara Džona Apledžera (John Upledger). On je prepoznao da unutar našeg kranisakralnog sistema (Troslojni sistem koji spaja lobanju, pršljenove vratne kičme, krsnu kost - os sacrum i neuronske veze u celom telu) neprestano struji cerebrospinalna tečnost – likvor. Ova tečnost hrani i detoksikuje ceo nervni sistem.

 

Hipoterapija

Prvi pomen o korišćenju konja u terapeutske svrhe dolazi od Hipokrata, koji je bio smatran ocem medicine i koji preporučuje jahanje kao terapiju protiv ukočenosti mišića. Hipoterapija je kompleksna rehabilitaciona metoda, koja se zasniva na neurofiziologiji. Koristi konja u terapeutske svrhe i njeno delovanje je kompleksno. Ulazi u oblast rehabilitacije, psihologije i resocializacije. Kretanje konja je osnovno terapeutsko –rehabilitaciono sredstvo, iz tog razloga hipoterapeut mora znati da da procenu konjskog koračanja. Procenjuje se pravilnost, to znači smenjivanje udova u pokretu, pravilno i u ritmu.Ako je koračanje aritmičko, konj šepa. Ako je čistoća koraka ispravna, konj ne mete udovima i ne razbacuje ih. Prilikom procene hoda konja u obzir se uzima i odnos sa prostorom - dužina koraka, akcija - visina i način dizanja udova, kadencija – broj koraka po jedinici vremena, njihanje- energija pokreta u zavisnosti od odskoka udova i temperament konja, pokretanje - brzina, tempo hoda i mekoća koraka.

 

Treniranje ravnoteže:

Koračanje konja iziskuje stalno održavanje ravnoteže, koje je uslovljeno kretanjem konja unapred. Uticajem ritmičkih oscilacija i promena tempa koračanja konja, stimuliše se motorički aparat i aparat za ravnotežu, čime se trenira kordinacija.

 

Pozicioniranje:

Pozicioniranje se posebno koristi za popuštanje spastičnosti i kontraktura. Koristi se pre izvođenja vežbi kao i za vreme izvođenja vežbovnog elementa i to prilikom koračanja konja ili prilikom stajanja. Tipovi pozicioniranja su: Po celoj dužini na leđima, na stomaku i poprečno pozicioniranje.

 

Pomoćne terapeutske metode

 

Na princip i funkcionisanjeaparata za Kvantnu terapiju, utiče istovremeno nekoliko činilaca:

  • pulsno- koherentno (neprekidno) lasersko zračenje,
  • pulsno - nekoherentno infra-crveno zračenje,
  • pulsno zračenje crvene boje ( u vidljivom  spektru),
  • konstantno magnetno polje.

 

Dokazano je da navedena zračenja izazivaju pojačan terapeutski efekat. 

Terapija magnetskim- infracrveno- laserskim aparatom pomaže u snižavanju doza prepisanih lekova ili lekove u potpunosti eliminišu, smanjuje period rehabilitacije za 2-3 perioda, smanjuje periode tretmana za široki spektar oboljenja i ima ogroman potencijal u prevenciji. Terapija nema neželjene efekte, neinvazivna je i ekološki bezbedna.

Kinezi tejp je vunena, elastična, antialergijska i vodotporna traka. Pomaže pacijentima u fiksiranju pogođenih mišića i zglobova, koji se zatim pozicioniraju za rehabilitaciju . Kinezi tejping takođe koristimo za ublažavanje bolova, upala i za smanjenje mišićnog zamora. Važno je međutim shvatiti da se tejping mora aplikovati na pravilan način. U našem centru Renona – Rehabilitation aplikujemo kinezi –tejping kod pacijenata nakon konsultacije lekara sa fizioterapeutom. Sve zavisi od stepena invaliditeta i zdravstvenog stanja pacijenta. Velika prednost ove terapije je u tome, da je pacijent odnosi sa sobom i nakon završetka terapije.

Radi se o izvoru polarizovane svetlosti određene talasne dužine, koja prodire u tkivo i u organizmu aktivira njegov vlastiti regeneracioni potencijal. Glavni efekti ovog polarizovanog svetla koje koristimo u lečenju naših pacijenata su miorelaksacioni (za uklanjanje povišene napetosti mišića), analgetski (protiv bolova), protiv upala, biostimulacioni (procesi isceljenja, jačanje imuniteta, poboljšanje cirkulacije krvi, odklanjanje umora, iscrpljenosti itd.), efekat kod neuroloških (npr. Nakon moždanog udara, epilepsija), traumatoloških tegoba, kao i jačanje i stabilizacija zglobova, ligamenata, hrskavica. Bioptron lampa ima širok dijapazon dejstva u lečenju, i zato se trudimo da je maksimalno i individuelno koristimo kod svakog pacijenta.

Terapija kiseonikom se izvodi u Renona Rehabilitation centru u kombinaciji sa muzikoterapijom, koja pomaže u razvoju i stimulisanju moždanih aktivnosti.

 

 

Ova terapija se fokusira na lasersku punkciju.

Tresetne i sumporne obloge

U Renona Rehabilitation centru aplikujemo stimulacionu, refleksivnu, zonsku i relaksacionu masažu. U ovom vremensko rasponu fizioterapeut aplikuje sve četiri tehnike masaže. U Renona Rehabilitation centru brinemo o tome da se vežbe nadovezuju na masažu, što je vrlo bitno za pacijenta. Zato masažu izvodi fizioterapeut, koji u timu sprovodi gimnastičke vežbe.

Aplikacija ovih metoda veoma zavisi od tipa dijagnoze. kod smanjenog mišićnog tonusa aplikuje se krio – kontrastna terapija a kod povišenog tonusa, termoterapija.

Logopedija

U okviru logopedijskog tretmana pružamo  kompleksnu dijagnostiku, ciljanu  intervenciju i prevenciju kod pacijenata sa poremećajem  komunikacionih sposobnosti (PSK).  U sklopu  intervencije nalazi se i savetovanje za članove rodbine i partnere u komunikaciji naših pacijenata.

 

Individualan pristup  primenjuje se na svakom pacijentu na svim nivoima. Radi se sa specifičnim oblastima gde se pojavljuju tegobe.  Renona Rehabilitation koristi model kompleksne nege, koja ima za cilj da u maksimalnoj mogućoj meri pomaže  u razvoju komunikacionih sposobnosti  i svih podsistema  koji su o nju uključeni.

 

U našoj žiži interesovanja se posebno nalazi pacijent i njegova najbliža rodbina,  stoga se prilikom  intervencije koncentrišemo na kooperaciju sa najbližim članovima porodice. Cilj nam je da se nastavi ciljana terapija i reedukacija  i nakon terapeutskog boravka  u Renoni Rehabilitation, čime se povećava uspeh  u logopedičkoj intervenciji.

 

Ciljna grupa su klijenti sa  dijagnozom dečja cerebralna paraliza (DCP), klijenti koji su prošli kroz povrede i AMU (akutni moždani udar), klijenti koji često imaju kašnjenje ili poremećaj u razvoju govora, dizartriju, afaziju, poremećaj glasa, sluha i sl.

Rehabilitacioni tretmanse aplikujeu dve grupe:

U Renona Rehabilitation centru zahvaljujući hipoterapiji postižemo:

 

» normalizaciju napetosti mišića

» koordinaciju pokreta

» poboljšanje ravnoteže

» reedukacija govora

» povećanje samopouzdanja

» popravljanje mišićnog disbalansa

» mobilizaciju zglobova

» poboljšanje emocionalnog odnosa prema vežbanju - energetsko jačanje pacijenta

» prekid patoloških stereotipa

» popravljanje motoričke simetrije

» bolji celokupan ritam tela

» facilitacija senzoričke integracije

» facilitacija novih programa u motorici

Efekti hipoterapije

Koordinacija trupa:

Za vreme hipoterapije, pacijent mora neprestano adaptirati i koordinisati pokrete svog tela naspram pokretnim podsticajima konja. Koordinacija kod kretanja unapred je relativno laka. Prilikom kretanja u luku, potreban je povećan funkcionalni učinak polovine tela, na spoljašnjoj strani luka. Pacijenti, koji ne reaguju na adekvatan način zbog oslabljene strane (hemiparetici),prave luk oslabljenom stranom na unutrašnjoj strani luka. Ovim načinom, postiže se najbolje moguće simetrično držanje trupa.

 

Regulacija napetosti mišića:

Pokret konja koji je ritmičan, deluje relaksaciono na spastičke mišiće, dok hipotoničke mišiće – mišići sa smanjenom napetošću - tonizira. Međutim,

važan je ritam koraka. Sporije i pravilno koračanje opušta spastičnost dok brzi koraci utiču na hipotoniju. Regulacija napetosti mišića je preduslov za poboljšanje motoričkih funkcija i koordinacije. Osim koraka konja, na organizam utiče i temperatura konja, koja je viša nego kod čoveka i koja zajedno sa korakom konja deluje na mišiće i telo. Pomaže kod opuštanja.

 

Poboljšanje govora:

Veoma je važno uticati na funkciju govora kod dece. Govor je usko povezan sa pravilnom motorikom, tako da kod oštećenja motorike je često oštećen i govor. Hipoterapija na govor izrazito utiče i poboljšava ga. Kod dece sa DCP dolazi do poboljšanja zahvaljujući opuštanju dijafragme odn. produbljivanju disanja.

 

Poboljšanje disanja:

Pravilan i ritmičan pokret utiče na regulaciju i ekonomičnost disanja. Zahvaljujući tome, stimulišu se mišići grudnog koša,stomaka, karličnog dna i dijafragme, koji sačinjavaju pravilan tok respiratornog talasa. Spori i njihajući pokreti konja utiču na pravilno disanje. Pacijent u sedećem ili ležećem položaju, oseća ritam životinje celim svojim telom i u svojoj podsvesti ga analizira i prilagođava disanje i pokrete ritmu konja. Kao podrška za disanje, pogodna je metoda naizmenične promene bržeg i sporijeg tempa koračanja konja. Kada je tempo brže, pacijent se trudi da održi ravnotežu, zateže mišiće, što može dovesti do zaustavljanja daha, da bi zatim usporavanje konja izazvalo popuštanje mišićne napetosti i produbljivanje disanja.

 

Treniranje percepcije:

Za vreme hipoterapije, pacijent percepira mnoštvo opažaja. Neophodno je, da pacijentova svest počne da ih prihvata, da bude prema njima otvorena tako što će pacijent postati svesniji svoga tela, svojih pokreta i položaja pojedinih delova tela. Koncentraciju pacijenta usmeravamo ka opažanju kretanja konja, njegove telesne temperature, pokreta u vratu i ramenima. Zahvaljujući prepoznavanju ovih opažaja, pacijent automatski prenosi svest na sopstveno telo.

 

Obuka čulne integracije:

Terapijsko jahanje utiče na taktilnu i duboku osetljivost posredstvom pritiska, povratnog pritiska i toplote. Dovodi do proširenja vizuelnih i slušnih stimulacija. Kroz proširenje senzornih stimulacija poboljšava se sposobnost primanja opažaja CNS iz unutrašnje i spoljašnje sredine, kao i sposobnost adekvatnih reakcija na opažaje. Time se poboljšava senzo - motorna integracija pacijenta sa okruženjem.

2.  Renona "SUIT" (decapreko 80 cm visine i odrasli)

Radi se ociljanoj korekciji telesnog držanja, kretanja, kroz podršku pomoćnih regulacija u specijalnom odelu.

1. Renona "KIDS" (deca do 80 cm visine)

je rehabilitacioni program, u kojem fizioterapeuti vežbaju sa detetom uz pomoć nekoliko različitih metoda (Vojta, Bobata, Kabata, PNF i Brunkovove).

Kranio - Sakralna terapija (kranium = lobanja, sakrum = krsna kost) je fina, neinvazivna metoda dodira. Terapeut finim dodirom ne prekoračuje pritisak od 5 grama na cm2, popravlja kraniosakralni ritam, poboljšava pulsiranje cerebrospinalne tečnosti– likvora i time utiče na motoričke funkcije, mišljenje i emocije pacijenta. Radi se o celokupnom, nežnom ali veoma efikasnom tretmanu.

 

KST generalno, doprinosi poboljšanju kod stimulacije i harmonizacije fizičkih i psihičkih snaga pojedinca. Aplikuje se kako kod kratkotrajnih problema akutnog šoka, tako i kod hroničnih pacijenata. Prirodne autoregulacione sposobnosti, koje pomažu poboljšanju funkcije mozga i kičmene moždine kao i druge sisteme vezane za CNS – imunitni, hormonalni, neuromuskuloskeletni, vaskularni i respiracioni sistem.

Terapija donosi duboko fizičko i emocionalno opuštanje a istovremeno aktivira samoisceljivačke sposobnosti organizma.

 

Uz Pomoć KST postižemo:

 

» uspostavljanje ravnoteže u autonomnom nervnom sistemu

» uspostavljanje pozitivnih promena u sistemima tečnosti (kičmene moždine, kardiovaskularne, limfatičke i ćelijske tečnosti), podržava strujanje tečnosti, - vitalizacija organa, jačanje imunitnog sistema,

» uspostavljanje ravnoteže između desne i leve moždane hemisfere,

» restrikciju kranijalnih neurona,

» eliminisanje napetosti u organizmu, u sistemu kostiju i mišića,

» oslobađanje od blokada, nastalih kao posledica trauma i povreda,

» uticaj na hiperaktivnost.

 

KST aplikujemo kod sledećih dijagnoza: 

 

» DCP (dečja cerebralna paraliza),

» poremećaji ishrane,

» hronični bolovi vrata i leđa,

» poremećaji koordinacije, posebno kod odojčadi,

» stanja kod posttraumatskih povreda mozga i kičmene moždine,

» disfunkcija centralnog nervnog i hormonalnog sistema,

» poremećaji koncentracije, učenja, govora, čitanja i pisanja,

» ortopedski problemi u leđnoj oblasti,

» akutni i hronični problemi disajnih puteva,

» disfunkcija sistema za žvakanje,

» poremećaji vegetativnog sistema,

» kao dopuna kod postraumatske i postoperativne rekonvalescencije.

 

Kontraindikacije rehabilitacijskog lečenja

» bolesti mišićnog sistema

 

» onkološka oboljenja u akutnoj fazi

 

» težak oblik epilepsije (medikamentozno nesavladana sa čestim manifestacijama napada tipa GM)  

 

» reumatska oboljenja u akutnom inflamantornom periodu

 

» težak oblik osteoporoze

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.