Naše specializace

Renona svou speciální rehabilitační léčbou ovlivňuje vývoj dětí a dospělých pacientů s poruchami pohybového aparátu, centrálního a periferního nervového systému.

Naším cílem je maximální zlepšení pohybových schopností, intelektu a řeči léčeného pacienta za pomoci nejmodernějších léčebných postupů a terapií. Minimální délka pobytu je 14 dní, z čehož 12 dní je léčebných. Maximální délka pobytu je 28 dní. Jeden rehabilitační den se skládá z programu určeného lékařem a fyzioterapeutem v délce trvání 3 - 7 hodin (v závislosti na věku a výkonnosti pacienta).

K těmto dvěma programům náleží následující podpůrné metody a terapie:

 

Renona Kids/Suit cvičení kombinujeme v případě potřeby s hipoterapií.

 Součástí rehabilitační léčby v našem centru jsou i podpůrné léčebné metody, jako jsou: kraniosakrální terapie, kvantová terapie, laseroterapie, akupunktura, kinesiotaping, bioptronová terapie, elektroléčba, rašelinové a siřičité zábaly, masáže, kryo a termoterapie, oxygenoterapie, muzikoterapie a snoezelen (léčba světlem, zvukem a vůněmi).

 

Na závěr léčby v Renona centru lékař spolu s týmem fyzioterapeutů navrhne a naučí základní domácí rehabilitační léčbu. Tyto podpůrné terapie spolu se samotným rehabilitačním cvičením programu Renona "Kids" nebo Renona "Suit" tvoří kompletní rehabilitační plán pacienta.

 

Rehabilitační centrum Renona se zaměřuje na léčbu těchto onemocnění:

 

» dětská mozková obrna (DMO),

» centrální hypotonický/hypertonický syndrom,

» hydrocephalus,

» poruchy centrálního nervového systému,

» poruchy periférního nervového systému,

» poruchy vegetativního nervového systému,

» stavy po traumatických poraněních mozku a míchy,

» poúrazové a pooperační stavy,

» skoliózy,

» bolesti páteře,

» poruchy koordinace pohybů a soustředění se,

»  zpoždění vývoje řeči, čtení a psaní,

» zpomalený psychomotorický vývoj.

 

Cílem terapie je edukace, reedukace a koordinace pohybů horních i dolních končetin, jakož i znovuzačlenění pacienta do běžného života tím, že ho naučíme samostatnosti a soběstačnosti, což následně zvýší kvalitu jeho života.

 

Na rehabilitační pobyt k nám se dostanete:

 

» vyplněním přihlašovacího formuláře dostupném na internetu nebo

» sjednáním si bezplatné konzultace (telefonicky, emailem) v rehabilitačním centru Renona

 

Renona "Kids"

Renona „Kids“ je léčebně rehabilitační program určený k léčbě dětí, které jsou ve věku od dvou resp. tří týdnů až po třetí rok jejich života. Taktéž je tento program určen pro starší děti, které mají výšku jen do 80 cm.

Renona „Kids“ denně trvá 3 - 4 hodiny, maximálně během dvanácti dní, ale viditelný efekt se u pacienta projeví již během pátého resp. šestého dne léčby. Všechny cvičební úkony se provádějí za asistence zkušených fyzioterapeutů, kteří z přesně popsaných výchozích poloh cvičí s dítětem prostřednictvím metody Vojtovy kineziologie. Zmíněná metoda využívá poznatky z terapií Vojty, Bobath, Kabáta, PNF a Brunkowové. Při takovém rehabilitačním programu se cvičením aktivuje centrální nervová soustava, cíleně se provokují určité svalové skupiny. Vznikají zde svalové aktivity, které vyvolávají optimální držení těla dítěte a jsou základem pro jeho pohyb vpřed a cílenou motoriku. Takovým cíleným vyvoláním např. reflexu plazení se a otáčení se, vzniká změna patologických reakcí na fyziologické a dítě se lépe motoricky vyvíjí.

 

Do rehabilitační léčby je zahrnuta i hipoterapie, která ovlivňuje uvolnění spastik dítěte. V našem rehabilitačním centru děti začínají cvičit již při prvních viditelných poruchách. Úkolem léčení je pomáhat dítěti při učení se pohybů, o které se snaží, ale jeho zdravotní stav mu tuto snahu ztěžuje.

Renona "Suit"

Princip účinku spočívá v cílené korekci držení těla, provádění pohybů prostřednictvím podpůrných regulačních vlivů obleku.

Rehabilitační léčba má tendenci vést k silné normalizaci, a to k aferentním impulsům, což má účinky na motor uprostřed mozku a k obnovení postižené funkce. Renona "Suit" metoda cvičení ve "space" oblecích vede k výraznému zlepšení pohybových schopností pacienta a také ke zmírnění daného onemocnění.

 

Fyzioterapeut nastaví tlakovou sílu kostýmu, která směřuje podél osy těla. Následně se vypočítá intenzita tlaku a její dávkování v závislosti na hmotnosti pacienta, jeho počátečních pohybových schopnostech, věku a dané diagnózy. Tlaková síla opravuje postavení jednotlivých segmentů pohybů trupu a dolních končetin. Cvičením a dalším překonáním odporu zvyšujeme aktivitu posturální pozice svalů. Výběr správného tahu, funkční korekce, rotační pohyb segmentů těla dokáže vést proudy normalizovaného toku impulsů  svalově-vazivového aparátu v CNS. Rehabilitační léčbou provádíme funkční systém antigravitačních a dalších analyzátorů systému v mozku, který je základem pro rozvoj fyziologických pohybů. Následně se rozvíjejí emoce, což u pacientů do určité míry ovlivňuje inteligenci a řeč.

Renona "Climbing Therapy"

Skládá se z elastických lan různé pružnosti,  které jsou napojené na bederní pás.

Tento pás fixuje pánev a dolní končetiny léčeného pacienta. Terapii provádíme ve speciálně přizpůsobené kleci, která umožňuje nezávislý a přitom řízený pohyb, stejně jako i posilování postižených částí těla. Požadovaný efekt je podmíněn využitím kombinace Renona "Climbing Therapie" a Renona "Suit" kostýmu.

 

Zařízení umožňuje fyzioterapeutovi vytvořit individuální cvičení pro každého pacienta.

Renona "Climbing" terapií dosahujeme zlepšení rovnováhy a držení těla v prostoru. Může být kombinována i s jinými cviky, u dětí se provádí formou hry. Renona "Climbing" terapií se snažíme dosáhnout snížení projevů poruchy CNS, zejména u pacientů trpících dětskou mozkovou obrnou. Naše cvičení v Renona "Climbing" terapii vycházejí z cvičení Berty a Karla Bobathových. Použitím naší terapie můžeme oslabit a nakonec odstranit patologické neurologické reakce, které brání vývoji správných vzorců mobility nebo jejich rekonstrukci / po CMP, úrazu, operaci / ve vyšším věku. Správně prováděným Climbing tréninkem vedeným v Renona suit obleku se snažíme nastavit fyziologické neurologické reakce, které zaručují správně koordinované pohyby těla ruka v ruce ve spolupráci s vestibulárním aparátem ucha.

 

Snoezelen

Je metoda, která v našem centru Renona Rehabilitation probíhá v příjemném prostředí, ve speciálně zařízené místnosti a realizuje se prostřednictvím světelných a zvukových prvků a také vůní.

Uplatňuje se u lidí s diagnózou DMO, mentálně postižených, u autistů, u dětí s Downovým syndromem, nebo u předčasně narozených dětí. Tato multifunkční metoda je vhodná již od raného věku dítěte. Nabízí dětem aktivity, které stimulují jejich smysly. Dítě si samo vybírá z nabízených možností, která je mu příjemná a terapeut stimuluje tento výběr tak, aby komplexně využil smysly na získání nových zážitků a zkušeností. Cílem této metody v Renona rehabilitačním centru je uvolnění pacienta, stimulování jeho vjemů a také rozvoj osobnosti. Děti se neučí jen vnímat věci, ale i vyjadřovat své pocity.

 

 

» rozvíjejí se kognitivní schopnosti a komunikace,

» zlepšuje se smyslové vnímání a emocionální vývin pacienta,

» zlepšuje se motorika a koncentrace,

» zlepšuje se vztah mezi pacientem a terapeutem,

» podporuje se proces výchovy a vzdělávání,

» redukuje se stres a stereotypné chování,

» zvyšuje se spontaneita a iniciativa.

V Renona Rehabilitation centru se u této metody respektuje vlastní tempo pacienta, intenzita jeho vnímání, terapie se přizpůsobuje jeho vkusu a věcem, které jsou mu příjemné. Navozuje se příjemná atmosféra pomocí hudby, světel a vůní. Při metodě Snoezelen se stimulují všechny smysly. Podstatné je, aby klidná atmosféra vytvořená v této místnosti nebyla ukončena náhle, ale postupně a pozvolna.

 

U této metody se v našem rehabilitačním centru Renona využívá individuální přístup ke každému pacientovi. Dostává se mu zkušenost z osobního kontaktu s fyzioterapeutem, a to mu umožňuje i lepší komunikaci.

Kraniosakrální terapie

 

Ve skutečnosti představuje přirozenou manuální terapii, která je preventivně, léčebně, psychologicky, emocionálně a zároveň anatomicky a somaticky zaměřena.

Kraniosakrální terapie začala již v roce 1971 knihou amerického lékaře Johna Upledgera. Ten zjistil, že v našem kraniosakrálním systému (třívrstvý systém, který spojuje lebku, obratle krční páteře, křížovou kost a nervová spojení celého těla) neustále proudí mozkomíšní tekutina - likvor. Vyživuje a detoxikuje celou nervovou soustavu.

Hipoterapie

 

První zmínky o využití koně k léčebným účelům pocházejí od Hypokrata, který byl považován za otce medicíny a který doporučoval jízdu na uvolnění ztuhlého svalstva. Hipoterapie patří mezi komplexní rehabilitační metody a vychází z neurofyziologických základů. Využívá koně pro léčebné účely a její působení je komplexní. Zasahuje oblast rehabilitace, psychologie a resocializace. Pohyb koně je základní léčebný rehabilitační prostředek, proto ho musí hippoterapeut umět posoudit. Posuzuje se pravidelnost, to znamená pravidelné a rytmické střídání končetin. Pokud je arytmické, kůň kulhá. Pokud je čistota chodu správná, kůň nevymetá a nerozhazuje končetinami. Při posouzení chodu koně se dívá i na prostorovost – délku kroku, akci – výši a způsob zvedání končetin, kadenci – počet kroků za časovou jednotku, kmih - energie pohybu závislá na odrazu končetin a temperament koně, ruch – rychlost, tempo chodu a měkkost kroku.

Trénink rovnováhy:

Krok koně vyžaduje permanentní udržování rovnováhy, které je podmíněno pohybem koně vpřed. Vlivem rytmického kmitání a změnami tempa kroku koně dochází ke stimulaci pohybového aparátu a ke stimulaci rovnovážného aparátu a následnému tréninku koordinace.

 

Polohování:

Polohování se využívá zejména na uvolnění spasticity a kontraktur. Využívá se před a během cvičební jednotky, a to během chůze koně nebo v jeho stoje. Polohování známe podélně na zádech, na břiše a příčné polohování.

Podpůrné léčebné metody

 

Princip a funkce přístroje Kvantové terapie je založen na působení několika činitelů současně:

 

  • impulsní koherentní (nepřetržité) laserové záření,
  • impulsní nekoherentní infračervené záření,
  • viditelně pulsující záření červené barvy,
  • stálé magnetické pole.

 

Je dokázáno, že působení těchto záření způsobuje zesílený léčebný efekt. Léčení magneticko- infračerveno- laserovým přístrojem dopomáhá ke snížení dávky předepsaných léků nebo jejich úplné vynechání, ke zkrácení o 2-3 rehabilitační periody, ke zkrácení doby léčení širokého spektra nemocí a má obrovský prevenční potenciál. Léčení je bez vedlejších efektů, neinvazivní a ekologicky bezpečné.

Kinesiotape je bavlněná, elastická, nealergenní, voděodolná páska. Pomáhá pacientům zafixováním postižených svalů a kloubů, které následně uvádíme do správné polohy pro rehabilitační léčbu. Rovněž používáme kinesiotape na zmírnění bolesti, zánětů, na snížení svalové únavy. Důležité je však uvědomit si, že taping se musí aplikovat správně. V našem centru Renona  Rehabilitation ho aplikujeme pacientům po vzájemné konzultaci lékaře a fyzioterapeuta. Vše závisí na postižení a zdravotním stavu léčeného pacienta. Velkou výhodou této podpůrné terapie je, že si ji pacient odnáší na sobě i po ukončení terapie.

Jde o zdroj polarizovaného světla s určitou vlnovou délkou, které proniká do tkání a spouští vlastní regenerační účinek organismu. Hlavní účinky tohoto polarizovaného světla, které využíváme při léčbě našich pacientů jsou myorelaxační (na odstranění zvýšeného svalového napětí), analgetické (proti bolesti), protizánětlivé, biostimulační (hojivé procesy, posílení imunity, prokrvení, odbourání únavy, vyčerpání atd.), účinky při neurologických (např. po mozkové mrtvici, epilepsie), traumatologických obtížích nebo posílení a stabilizace kloubů, vazů, chrupavek. Bioptronová lampa zabírá širokou škálu působnosti, a proto se snažíme využít maximum individuálně pro každého pacienta.

Je to léčba kyslíkem, kterou vykonáváme v Renona Rehabilitation centru v kombinaci s muzikoterapií, která nám pomáhá rozvíjet a stimulovat mozkovou činnost.

Laseroterapie je forma světelné terapie, používáme myorelaxační program a laseopunktúru - stimulační body psychomotorického vývoje a řeči. Elektroléčba využívá různé formy elektrických proudů a elektromagnetického pole.

V Renona Rehabilitation centru aplikujeme masáž stimulační, reflexní, zónovou a relaxační. V tomto časovém rozmezí fyzioterapeut aplikuje všechny čtyři masážní techniky. V Renona Rehabilitation centru nám záleží na návaznosti cvičení a masáže, která je velmi důležitá. Proto masáž provádí fyzioterapeut, který vykonával v týmu cvičební gymnastiku.

U této léčebné metody velmi záleží na druhu diagnózy. Při nízkém svalovém tonusu aplikujeme kryokontrastní terapii a při vysokém svalovém tonusu termoterapii.

Logopedie

 

V rámci logopedické péče poskytujeme komplexní diagnostiku, cílenou intervenci a prevenci u pacientů s narušenou komunikační schopností (NKS). Součástí intervence je i poskytování poradenství pro rodinné příslušníky a komunikační partnery našich pacientů.

 

Na všech úrovních je uplatňován individuální přístup ke každému pacientovi s přihlédnutím na konkrétní oblasti, ve kterých se potíže vyskytují. Renona Rehabilitation využívá model komplexní péče, jehož cílem je pomoci rozvíjet v maximální možné míře komunikační schopnost a všechny subsystémy, které se na ní podílejí.

 

V popředí našeho zájmu stojí zejména pacient a jeho nejbližší rodina a proto se při intervenci zaměřujeme na společnou kooperaci s nejbližšími rodinnými příslušníky. Naším cílem je, aby cílená terapie a reedukace pokračovala i po skončení terapeutického pobytu v Renona Rehabilitation, což zvyšuje úspěšnost logopedické intervence.

 

Cílovou skupinou jsou zejména klienti s dětskou mozkovou obrnou (DMO), po úrazech a ACMP (akutní cévní mozkovou příhodou), kteří mají často opožděný nebo narušený vývoj řeči, dysartrie, afázie, poruchy hlasu, sluchu apod.

 

Rehabilitační léčba se aplikuje ve dvou skupinách:

V Renona Rehabilitation díky hipoterapii dosahujeme:

 

» normalizace svalového napětí

» koordinace pohybů

» zlepšení rovnováhy

» reedukace řeči

» zvyšování sebadůvěry

» úprava svalové dysbalance

» mobilizace kloubů

» zlepšení emočního vztahu ke cvičení

» energetické posílení pacienta

» narušování patologických stereotypů

» úprava pohybové symetrie

» rytmizace organismu

» facilitace senzorické integrace

» facilitace nových motorických programů

 

Účinky hipoterapie

Koordinace trupu:

Během Hippoterapie se musí pacient neustále adaptovat a koordinovat pohyb svého těla vůči pohybovým podnětům koně. Koordinace při pohybu vpřed je poměrně snadná. Při pohybu do oblouku vyžaduje zvýšený funkční výkon poloviny těla na vnější straně oblouku. Pacienti, kteří nereagují adekvátně vlivem oslabené strany (hemiparetici), dělají oblouky s oslabenou stranou na vnitřní straně oblouku. Dosahuje se najsymetričtější držení trupu.

  

Regulace svalového napětí:

Pohyb koně, který je rytmický, příznivě působí na spastické svaly, a to relaxačně, a hypotonické svaly - svaly se sníženým napětím tonizuje. Je však důležitý rytmus kroku. Pomalý a pravidelný krok uvolňuje spasticitu a rychlý krok ovlivňuje hypotonii. Regulace svalového napětí je základní předpoklad pro zlepšení pohybových funkcí a koordinace. Kromě kroku koně působí na organismus i jeho teplota, která je vyšší než u člověka a spolu s koňským krokem působí na svaly a tělo. Podporuje jejich uvolnění.

Zlepšení řeči:

Velmi důležité je ovlivnění řečových funkcí a řeči u dětí. Řeč úzce souvisí se správnou motorikou a při motorickém poškození bývá častokrát poškozena i řeč. Hipoterapie ji výrazně ovlivňuje a zlepšuje. U dětí s DMO dochází k jejímu zlepšení díky uvolnění bránice, prohloubení dýchání.

 

Zlepšení dýchání:

Pravidelný a rytmický pohyb ovlivňuje regulaci a hospodárnost dýchání. Díky němu se stimuluje svalstvo hrudníku, břicha, pánevního dna a bránice, které tvoří správný průběh dechové vlny. Houpavý a pomalý pohyb koně v kroku navozuje pravidelné dýchání. Sedící nebo ležící pacient na koni vnímá rytmus koně celým tělem a ve svém podvědomí ho přebírá a přizpůsobuje mu své dýchání a pohyb. Vhodné je střídání rychlejšího a pomalejšího tempa v kroku na podporu dýchání. Pokud je tempo rychlejší, pacient se snaží udržet rovnováhu, napne svaly, což může vést k zadržení dechu, následné zpomalení kroku vyvolá uvolnění svalového napětí a dýchání se prohloubí.

Trénink percepce:

Pacienta během hipoterapie ovlivňuje množství vjemů. Je nezbytné, aby je pacient začal vnímat, aby se jim otevřel tím, že si začne uvědomovat své tělo, jeho pohyby a polohu jednotlivých částí. Soustředíme jej na vnímání pohybu koně, jeho tělesné teploty, pohybu krku a ramen. Díky uvědomění si těchto podnětů automaticky přechází na uvědomění si vlastního těla.

 

Nácvik senzorické integrace:

Hipoterapie ovlivňuje hmatovou a hloubkovou citlivost prostřednictvím tlaku, protitlaku a tepla. Šíří se zrakové a sluchové podněty, zvýšením množství senzorických podnětů zlepšuje schopnost CNS přijímat vjemy z vnitřního a vnějšího prostředí a reagovat na ně adekvátním způsobem, čímž se zlepšuje senzomotorická integrace pacienta s prostředím.

2.  Renona "SUIT" (děti od 80 cm a dospělí)

spočívá v cílené korekci držení těla, provádění pohybů prostřednictvím podpůrných regulačních vlivů speciálního obleku.

1. Renona "KIDS" (děti do 80 cm)

je rehabilitační program, u kterého fyzioterapeuti cvičí s dítětem pomocí různých technik (Vojtu, Bobatha, Kabáta, PNF a Brunkowové).

Kraniosakrální terapie (kranium = lebka, sakrum = křížová kost) je jemná, neinvazivní dotyková metoda. Terapeut jemným dotykem nepřesahuje tlak 5 gramů na cm2, vylaďuje kraniosakrální rytmus, zlepšuje pulzování mozkomíšního moku – likvoru, čímž ovlivní pohybové funkce, myšlení a emoce pacienta. Jde o celostní, jemné, ale velmi účinné ošetření.

 

CST obecně přispívá ke stimulaci a harmonizaci fyzických a psychických sil jedince. Lze ji aplikovat jak při krátkodobých problémech akutního rázu, tak i u chronických pacientů. Přirozené autoregulační schopnosti, které pomáhají vylepšit funkci mozku a míchy a další systémy související s CNS - imunitní, hormonální, neuromuskuloskeletální, vaskulární a respirační systém.

Terapie přináší hluboké fyzické i emocionální uvolnění a současně aktivizuje samouzdravovací procesy organismu.

 

Pomocí KST dosahujeme:

 

» vyvážení autonomního nervového systému

» nastolení příznivých změn v systémech tekutin (mozkomíšní, kardiovaskulární, lymfatická a buněčná),

podporuje proudění tekutin,

» vitalizaci orgánů, posílení imunitního systému,

» vyvážení pravé a levé mozkové hemisféry,

» restrikci kraniálních nervů,

» odstranění napětí v organismu, systému kostí a svalstva,

» uvolnění blokád vzniklých následkem traumat, úrazů,

» ovlivnění hyperaktivity.

 

KST aplikujeme u následujících diagnóz:

 

» DMO (dětská mozková obrna),

» poruchy příjmu potravy,

» chronické bolesti šíje a páteře,

» poruchy koordinace, zejména v kojeneckém věku,

» stavy po traumatických poraněních mozku a míchy,

» dysfunkce centrálního nervového a hormonálního systému,

» poruchy se soustředěním, s učením, mluvením, čtením a psaním,

» ortopedické problémy v oblasti páteře,

» akutní a chronické problémy dýchacích cest,

» dysfunkce žvýkací soustavy,

» poruchy vegetativního systému,

» jako doplněk poúrazové a pooperační rekonvalescence.

Kontraindikace rehabilitační léčby

» onemocnění svalového systému

 

» onkologická onemocnění v akutním stadiu

 

» těžká forma epilepsie (nezvládnutá medikamentózně s častými projevy záchvatu typu GM)

 

» revmatická onemocnění v akutním zánětlivém období

 

» těžká forma osteoporózy

 

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.