Novinka v Renona Rehabilitation - LOGOPÉDIA

Od 16. februára 2015 rehabilitačné centrum Renona Rehabilitation zahŕňa do liečebného programu klinickú logopédiu.

 

V rámci logopedickej starostlivosti poskytujeme komplexnú diagnostiku, cielenú intervenciu a prevenciu u pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS).  Súčasťou intervencie je aj poskytovanie poradenstva pre rodinných príslušníkov a komunikačných partnerov našich pacientov.

 

Na všetkých úrovniach je uplatňovaný individuálny prístup ku každému pacientovi  s prihliadnutím na konkrétne oblasti, v ktorých sa ťažkosti vyskytujú.  Renona Rehabilitation využíva model komplexnej starostlivosti, ktorého cieľom je pomôcť rozvíjať v maximálne možnej miere komunikačnú schopnosť  a všetky podsystémy, ktoré sa na nej podieľajú. 

 

V popredí nášho záujmu stojí najmä pacient a jeho najbližšia rodina a preto sa pri intervencii zameriavame na spoločnú kooperáciu s najbližšími rodinnými príslušníkmi. Našim cieľom je, aby cielená terapia a reedukácia pokračovala aj po skončení terapeutického pobytu v Renona Rehabilitation, čo zvyšuje úspešnosť  logopedickej intervencie.

 

Cieľovou skupinou sú najmä klienti s detskou mozgovou obrnou (DMO), po úrazoch a ACMP (akútnou cievnou mozgovou príhodou), ktorí majú často oneskorený či narušený vývin reči, dyzartriu, afáziu, poruchy hlasu, sluchu a pod.

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.