Detská mozgová obrna

Renona Rehabilitácia sa zameriava na liečbu a ovplyvnenie vrodených alebo získaných ochorení a problémov mentálneho a fyzického charakteru.

 

Základom liečby  ochorení je rehabilitácia. Renona Rehabilitation poskytuje špciálny rehabilitačný prístup založený na komplexnom liečebnom prístupe , ktorý vychádza z overených a úspešných postupov. Každý pacient prejde konzultáciou a vstupných vyšetrením, ktorých základom je konzultácia a spolupráca  zdravotného stavu našimi špecialistami v oblasti neurológie, fyziatrie a detskej pediatrie. Na základe konzultácií sa určí vhodnosť rehabilitácie. 

 

Detská mozgová obrna je jedným z hlavných zameraní RRC. Je to neprogresívne postihnutie s možnosťou zmeny podmienenej vývinom a zrením centrálneho nervového aparátu (CNS). Vzniká z poškodenia mozgu pred jeho „dozretím“. Charakteristické pre DMO je porucha hybnosti v dôsledku narušeného svalového napätia, alebo v dôsledku narušenej svalovo –nervovej koordinácie. K poruchám hybnosti sa môže pridružiť aj porucha mentálnych schopností, porucha správania, porucha komunikačných schopnosti, postihnutie zmyslov a epileptické záchvaty. Nie všetky prejavy musia byť prítomné.

 

Treba vedieť, že detská mozgová obrna nie je ochorenie infekčné. Deti v prvom roku sa očkujú proti mozgovej obrne – polyiomyelitíde- je obrna spôsobená infekciou. Výskyt detskej mozgovej obrny sa udáva asi u 2 detí na 1000 narodených novorodencov

Poškodenie mozgu je trvalým a nezanedbateľným ukazovateľom na poruchy motoriky Neprogresívny ale neznamená že sa príznaky nedajú zmierniť.

 

Príčiny detskej mozgovej obrny:

 • Počas tehotenstva (prenatálne) - Ochorenia matky, rtg žiarenie, nedostatočná výživa, poruchy placentálneho obehu.
 • Počas pôrodu (perinatálne) – kliešťový pôrod, nepostupujúci pôrod, prenášanie, nedonosenosť, všetky stavy pri ktorých je dieťa ohrozené nedostatkom kyslíka.
 • Po pôrode (postnatálne) – infekcia novorodenca so zlyhaním dýchania, srdcové chyby, infekcie mozgu až do pol roka života, ťažká chudokrvnosť po pôrode.

 

Príznaky detskej mozgovej obrny:

Medzi najčastejšie príznaky DMO patrí:

 • Oneskorený vývoj pohybových schopností (napr, otáčanie sa, plazenie, sedenie, stoj a chôdza)
 • Stuhnutosť alebo naopak ochabnutosť svalov
 • Zlé držanie tela
 • Poruchy chôdze
 • Epileptické záchvaty
 • Poruchy reči, zajakavosť
 • Poruchy koordinácie očných svalov so škúlením
 • Neurologické a afektívne poruchy, zvýšené slinenie 

 

 Základom je včasná a správna diagnostika ochorenia, ktoré však môže byť po narodení bez príznakov. Cvičenie má byť nie nutnosť, ale každodenná a neoddeliteľná súčasť život  detí i rodičov, ktorý sú nevyhnutnou zložkou pri dosahované cieľov. Včasné stanovenie diagnózy a indikácia správneho cvičenia môžu ovplyvniť celkový stav dieťaťa s mozgovou obrnou. Významnou súčasťou je spolupráca špecialistov. Ich spolupráca a komunikácia má predstavovať jeden celok. Významným prvkom je snaha o začlenenie osôb s detskou mozgovou obrnou do spoločenského života.

 

FORMY DMO

 

Spastická forma DMO

 

Je to vôbec najčastejšia forma vyznačuje sa svalovou spasticitou. Postihnuté svaly majú trvale zvýšené napätie. Svaly pôsobia stiahnuto, stuhnuto na dotyk sú tuhé.

Spastická DMO sa ďalej rozdeľuje podľa rozsahu postihnutia na:

 1. Spastická diparéza je ďalšia forma DMO, ktorá má najčastejšie zastúpenie s pomedzi všetkých spastických foriem. Diparéza u detí narodených v termíne sa viaže k prenatálnym faktorom. Ako možnú príčinu možno určiť intraventrikulárne krvácanie často s dilatáciou mozgových komôr. Menej vyvinutá ostáva dolná polovica tela počas rastu. Dochádza k zvýšeniu svalového tonusu – napätia na dolných končatinách. V stoji sú nohy stočené dovnútra a stoj je typizovaný na prstoch nôh. Nohy majú ekvinovarózny charakter
 2. Spastickou hemiparézou sa rozumie postihnutie jednej hemisféry mozgu. Jedná sa o postihnutie jednej celej polovice tela, ktoré je sprevádzané jednostrannou poruchou hybnosti najčastejšie spastickej formy. Delí sa na kongenitálnu a získanú formu. Postihuje viac ako tretinu pacientov. Epilepsia je znakom vážnej komplikácie pri infantilnej hemiparéze. Pridružená je mentálna retardácia ktorá má spojitosť s epilepsiou a trpí ňou 50% hemiparetických pacientov. Táto forma DMO je typická viac u chlapcov ako u dievčat a badať vznik viac pravostranných hemiparéz. Hemiparetické končatiny rastú pomalšie oproti zdravým.  
 3. Spastická triparetická forma je uvedená ako samostatné ochorenie detskej mozgovej obrny. Len tretina týchto detí ma normálny intelekt a polovica trpí epilepsiou. Ochorenie sprevádza ťažké postihnutie, ktoré sa z terapeutického hľadiska zvláda len veľmi ťažko.  
 4. Bilaterálna spastická hemiparéza (kvadruparetická forma) kde sa za dôležitý faktor pokladá rozsah porúch obidvoch hemisfér. Často ide o najťažšiu a najzávažnejšiu formu detskej mozgovej obrny. Skoro vždy bývajú zjavné centrálne poruchy aj mozgových nervov v klinickej podobe pseudobulbárneho syndrómu. V rôznych rozsahoch sú nachádzané fatické poruchy a mentálna retardácia 

 

Nespastické formy DMO

Pri tejto forme býva svalový tonus znížený. Môže sa vyskytovať v týchto typoch.

 

 1. Hypotonická forma je typická znížením svalového tonusu. Dieťa je chabé, prítomné býva oslabenie   nielen svalových ale aj kĺbnych štruktúr v zmysle hypermobility. Popisuje taktiež prítomnosť asynergie ako poruchu koordinácie a nevôle svalových skupín skoordinovať sa. Tým mizne aj dôslednosť cielených pohybov. Spomalený celkový psychomotorický vývin. 
 2. Dyskinetická forma sa prejavuje patologicky rýchlym a neovládateľným striedaním napätia a uvoľnenia svalstva v postihnutých oblastiach. U dieťaťa pozorujeme mimovoľné pohyby, zášklby tváre, nezrozumiteľná a pomalá reč, poruchy sluchu. Intelekt je na dobrej úrovni.

  

TERAPIA

 

Liečba detskej mozgovej obrny:

Liečebná starostlivosť o pacienta s DMO v Renona Rehabilitation  je komplexná. Vyžaduje trvalú multidisciplinárnu tímovú spoluprácu viacerých odborníkov, aktívnu účasť zo strany rodiny. Neoddeliteľnou súčasťou liečby detskej mozgovej obrny je rehabilitácia. Existuje mnoho rehabilitačných metód, ktoré sú rôzne náročné a účinné. Zásadou je vždy včasné zahájenie účinnej a intenzívnej rehabilitačnej starostlivosti, ktorá určite môže zmierniť následky mozgového poškodenia pre hybnosť pacienta.

 

Z pohľadu rehabilitačného je DMO predovšetkým porucha pohybu a postury. Rehabilitačná terapia musí byť dynamický proces, ktorý aktuálne reaguje na klinické zmeny, potreby dieťaťa, jeho rodičov, musí byť zahájená včas – prevádza sa pravidelne a individuálne.

Rehabilitáciou sa snažíme dosiahnuť zlepšenie kvality základných funkcii pacienta, rozšírenie nedostatočného repertoáru funkčných aktivít s cieľom získania úplnej alebo čiastočnej nezávislosti a uľahčiť rodičom v dennej starostlivosti.

 

V prvom rade najhlavnejším faktorom k účinnej a cieľavedomej rehabilitácií je zaujatie správneho postoja. Detská mozgová obrna je síce stav neprogresívny, ale nieje stav nemenný. Rehabilitácia u ľudí s týmto obmedzením je preto celoživotná a pokroky závisia od každodennej práce dieťaťa a hlavne rodiča. Rehabilitácia je založená na vlastnosti ktorá sa nazýva plasticita a to je schopnosť mozgu učiť sa nové veci a prispôsobovať sa im. Rehabilitáciou učíme  dieťa novým správnym stereotypom, eliminujeme patologické vzorce pohybov a sa snažíme zabezpečiť prevenciu proti spasticite a kontraktúram. Dieťa by malo po narodení absolvovať radu vyšetrení cez ambulantné pediatrické až neurologické. Aktivita dieťaťa môže byť rozdielna či je to dieťa zdravé alebo dieťa so zdravotným problémom. Ak sa zistí problém v zmysle zaostávania vývoja, musí byť jasne stanovené riešenie a postupnosť liečby. V rannom veku dieťaťa je prioritou v cvičení lokomócia, a teda nácvik správnych lokomočných pohybových vzorcov. RRC sa zameriava na kombináciu terapií a metodík, ktoré sa navzájom dopĺňajú a účinkom na seba nadväzujú. Cvičenia sú zamerané na cielené a prísne dodržanie postupnosti lokomočného štádia.

 

Spinálna svalová atrofia  - nervovosvalové ochorenie dedičného charakteru. Základom ochorenia je úbytok svalových buniek , poškodenie  je teda na úrovni pohybovej zložky a nie kognitívnej. Najčastejším príznakom tohto ochorenia je hypotónia a svalová slabosť.

 

Rehabilitácia tohto ochorenia závisí od diagnostiky typu ochorenia. Spinálna svalová atrofia má štyri stupne ochorenia a každé z nich je charakteristické inými príznakmi. Základom rehabilitácie je indikácia lekára k rehabilitácií. Fyzioterapeuti  v RRC majú skúsenosti s rehabilitáciou detí so spinálnou svalovou atrofiou. Cvičenia sú šetrné , udržiavacie , cielené . Nečinnosťou dochádza k slabnutiu a atrofii  svalov,  a na druhej strane nadmerným zaťaženým k poškodeniu svalov. Dôležitým aspektom je teda dôsledný prístup k pacientovi a jeho zdravotnému stavu.

 

Paréza plexus brachialis  - periférna paréza vznikajúca na podklade traumy. Poškodenie je charakteristické obmedzením rozsahu pohyblivosti, poruchami senzitivity, poruchami mobility a mnoho inými príznakmi charakteristickými podľa typu ochorenia.  Rehabilitácia spočíva v kompletnom kineziologickom rozbore, rozbore mobility a stereotypov pohyblivosti. Určením patologických pohybových vzorcov sa nadstaví cieľ  cvičenia a postupnosť všeobecnej rehabilitácie. Veľmi prospešnou procedúrou vrámci výživy a regenerácie svalstva je oxygenoterapia.

 

Pacientmi RRC sú aj ľudia, ktorý prekonali NCMP. Navrátenie sebestačnosti, nezávislosti a sebavedomia je cieľom rehabilitácie. Každá terapia je zameraná na návrat stratených a obnovenie alebo znovu naučenie a zdokonalenie zachovalých funkcií. Terapie sú dôsledné a zamerané nielen na fyzickú pohybovú stránku ale aj na psychickú podporu, komunikačné schopnosti a zručnosti pacienta vrámci ergoterapie. Nácvik hrubých pohybov má priamy vplyv na jemnú motoriku, ktorá býva po prekonaní NCMP výrazne obmedzená až vyhasnutá. Podporné terapie sú popri cvičení v Renona rehabilitačnom obleku doplnkovými a veľmi podstatnými aktivitami.

 

Poúrazové stavy

Poúrazové stavy sú stavy, ktoré dokážu v plnej miere obmedziť pohyblivosť segmentov či celého tela. Následkom sú rozsiahle poruchy hybnosti, poruchy koordinácie, priestorovej orientácie,  obmedzenia sebestačnosti a nezávislosti pacienta. Do tejto kategórie  zahŕňame poškodenia mozgu, miechy, svalov, šliach a iných tkanív. Zdravotný stav pacienta a výsledok rehabilitácie závisí od miery poškodenia a od  stanovených cieľov. Prvoradým cieľom rehabilitácie je obnoviť, prinavrátiť alebo zdokonaľovať zachovalé funkcie tela. Renona Rehabilitation svojimi skúsenosťami a praxou u pacientoch s poúrazovými stavmi stanovuje špeciálny rehabilitačný program, zameraný nielen na rehabilitáciu v centre ale aj  nácvik sebestačnosti pacienta po príchode z rehabilitácie. Plán je tvorený postupným zaradovaným a mobilizovaným pacienta do vertikalizácie, cez tréning chôdze s rehabilitačnými pomôckami až po samostatnú chôdzu. Tréning rovnováhy, teda balansu v stoji sa trénuje v špeciálnej Renona „Climbing“ miestnosti. Podpornými terapiami sú dolaďované kognitívne a komunikačné schopnosti, ktoré bývajú často porušené. Rehabilitácia sa zameriava na rôzne vekové skupiny, od malých detí, dospelých až po starších ľudí. Kontraindikáciou na liečbu v Renona Rehabilitation sú stavy sprevádzané infekčným ochorením a pacienti s tracheostómiou.

© 2011–2023 Renona Rehabilitation. All Rights Reserved.