Renona-Rehabilitation sa špecializuje na

  • DMO (detská mozgová obrna)
  • CMP (CVA) – cievna mozgová príhoda ( cerebrovaskulárny atak )
  • Poúrazové stavy

Detská mozgová obrna:

DMO je ochorenie detského veku charakterizované hybnými poruchami rôzneho charakteru. Vzniká počas vnútromaternicového vývoja plodu (úrazy, infekčné choroby, intoxikácie, toxoplazmóza a iné). Môže vzniknúť tiež vývojovými anomáliami z neznámej príčiny, a to do dvoch rokov po pôrode. Pri DMO ide o poškodenie mozgového tkaniva pri nedostatočnom prísune kyslíka. Klinický obraz je charakterizovaný typickými príznakmi centrálnej obrny, spočiatku pozorovanej len pomalým vývojom dieťa (v 6. – 9. mesiaci sa neposadí, v 16. nestojí, pohyby sú pomalé, atď.). Neskôr možno zistiť zvýšený svalový tonus – napätie, kontraktúry na dolných a horných končatinách. Kontraktúrou sa rozumie fixované držanie končatiny alebo inej časti tela. Vyvinutý klinický obraz neliečených detí je okrem toho charakterizovaný výraznou hypotóniou chrbticových svalov.

DMO sa delí na viacero foriem:

1. Do spastickej formy zaraďujeme diparetickú, hemiparetickú, triparetickú a kvadruparetickú formu. Pri diparetickej forme ide o symetrické postihnutie oboch dolných končatín. Hemiparetická forma je výraz pre postihnutie jednej polovici tela, či už ľavej alebo pravej. Ak ide o formu triparetickú, väčšinou sa myslí postih oboch dolných končatín a jednej hornej končatiny. Kvadruparetická forma zahŕňa postih všetkých štyroch končatín. Slovo paréza vyjadruje čiastočnú neschopnosť vykonať aktívny vôľový pohyb. Ide teda o čiastočné ochrnutie.

2. Ďalšou formou DMO je nespastická forma a vyznačuje sa trvalým znížením svalového tonusu – napätia. Táto forma zahŕňa formu hypotonickú a dyskinetickú. Pri hypotonickej forme ide o oslabenie svalového tonusu trupu a končatín centrálneho pôvodu. Dyskinetickou formou sa rozumie patologicky rýchle a neovládateľné striedanie napätia a uvoľnenia svalstva v postihnutých oblastiach.

3. Poslednou formou DMO je forma zmiešaná. Do zmiešaných foriem DMO zaraďujeme pacientov, u ktorých sa združuje viacej foriem centrálneho postihnutia súčasne. Často sa kombinuje spastická diparéza, ataxia a dystónia alebo spasticita a dyskinetický syndróm. Ide väčšinou o difúzne postihnutie mozgu, ktoré zahŕňa aj výraznú mentálnu retardáciu.

Okrem rôznych foriem postihnutia možno badať u ľudí s DMO aj hyperkinézy. Ide o chorobné, abnormálne a mimovoľné pohyby, ktoré rušia vôľový alebo reflexný pohyb. Medzi hyperkinézy patria: tremor, kŕče, tiky. Hyperkinézy môžu výrazne ovplyvňovať postihnutého v jeho činnosti, pri chôdzi a v spoločenskom živote. Môžu ho robiť nápadným alebo mu znemožňovať prácu. Kľúčovú úlohu v tomto prípade zohráva rehabilitácia a správne navrhnutý rehabilitačný program.

ACMP (akútna cievna mozgová príhoda):

Ide o časté ochorenie, ktoré vedie k zlyhaniu centrálneho nervového systému. Patrí k nim upchanie mozgovej tepny trombom alebo embolom - encefalomalácia, alebo môže ísť o prasknutie mozgovej tepny a výron krvi do mozgu.

Pri každej poruche v prítoku alebo odtoku krvi vzniká ischémia (nedokrvenie) mozgového tkaniva, pretože to je zo všetkých tkanív v ľudskom tele najcitlivejšie na nedostatok kyslíka. Priebeh je rôzny a závisí od veľkosti uzavretej tepny, od veku chorého a umiestnenia chorobného ložiska. Prognóza závisí od rozsahu a veľkosti postihnutej oblasti. Ak je postihnutá malá oblasť, nemusí mať pacient žiadne ťažkosti a vedie normálny život. Pri postihnutí väčšej oblasti sú badateľné rečové poruchy, poruchy hybnosti, poruchy jemnej motoriky a dochádza k ochrnutiu niektorej časti tela. Rehabilitácia zohráva kľúčovú úlohu a treba s ňou začať čo najskôr, aby sa predišlo ťažkým pohybovým poruchám a poruchám reči. Rehabilitáciou v našom rehabilitačnom centre sa pacienti učia získať stratené pohybové funkcie.

Poúrazové stavy:

Naše centrum Renona-Rehabilitation je moderné centrum, ktoré disponuje širokou škálou rehabilitačných úkonov pri liečbe poúrazových stavov, či už ťažkých alebo ľahkých. Pod pojmom poúrazové stavy rozumieme škálu traumatických zmien na našom tele. Vplyvom mechanického pôsobenia predmetov určitou silou dochádza k porušeniu rôznych častí orgánov nášho tela alebo celého systému. Najčastejšie ide o poškodenie mäkkých štruktúr tela ako sú svaly, šľachy, tkanivá alebo zlomeniny rôzneho druhu, ktoré znemožnia pacientovi aktívny pohyb a na dlhší čas ho vyradia z činnosti. Pacienti po úrazoch bývajú často ošetrovaní buď konzervatívnym alebo operatívnym spôsobom. Už po samotnom úraze alebo traume treba myslieť na včasnú rehabilitáciu, ak to iný zdravotný stav dovoľuje, a zostaviť cielený rehabilitačný program.